ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 17_9_2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
B ΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Διεύθυνση:
Νικομηδείας 2
Τ.Κ. : 38446
Αρμόδιος : ΚΤΕΝΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
Τηλέφωνο : 2421028517
Fax : 2421028519

                                                                      Βόλος 14/09/2012
                                                                      Αρ. Πρωτ: 715

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ   Πρόσκληση για κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση - μικροβιοκτονία σε σχολικές μονάδες β/βαθμιας του Δήμου Βόλου για το σχολικό έτος 2012-2013

   Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για:
Α) απεντόμωση- μυοκτονία
Β) απολύμανση - μικροβιοκτονία
σε Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου όπου και εφόσον προκύψει ανάγκη.
    Οι σφραγισμένες προσφορές θα γίνονται δεκτές ως και 20/9/2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.οο πμ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Νικομηδείας 2 (κτίριο Μεταξουργείου).
     Η τιμή της προσφοράς για τις παραπάνω κατηγορίες θα εξαρτάται με τα κατά προσέγγιση τετραγωνικά:
     Για σχολεία μέχρι 500τ.μ
     Για σχολεία από 501 τ.μ μέχρι 1000τ.μ
     Για σχολεία από 1001τ.μ. και πάνω
     Το Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η παροχή υπηρεσιών για απεντόμωση- μυοκτονία απολύμανση - μικροβιοκτονία των χώρων (αύλειοι χώροι, αίθουσες, διάδρομοι κλιμακοστάσιο, μηχανοστάσια , γραφεία αποθήκες κλπ.) των σχολικών μονάδων.
     Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την απεντόμωση- μυοκτονία και απολύμανση - μικροβιοκτονία θα πρέπει να πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας ( αρ. έγκρισης, δελτία δεδομένων ασφαλείας MSDS υλικών) να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει μετά το πέρας κάθε εργασίας πιστοποιητικό απολύμανσης και φάκελο στον όποιο αναφέρονται εκτενώς τα χημικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα αντίδοτά τους.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Εκτύπωση