ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                          Βόλος 13-6-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                Αρ. Πρωτ. 50837

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια των παρακάτω περιγραφόμενων ειδών.

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Καλώδιο UTP CAT5

1 κουλούρα

2

Προστατευτικό καλωδίου χιλιφλέξ (να χωράει 2 UTP)

60 μ.

3

Ρόκα για το χιλιφλέξ

2 κουτιά

4

Ρόκα (5χ20)

2 κουτιά

5

Πολύμπριζα 5 θέσεων (να μπαίνουν στον τοίχο)

2 τεμάχια

6

Κλιψ για το internetR68

20 τεμάχια

7

Πρίζες δικτύου εξωτερικές

2 τεμάχια

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-6662.001(Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων), του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση