ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ GSM/MODEM 6 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   Βόλος 16-5-2016

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 40952

Τηλέφωνο : 24210 95720- 95721

Fax : 24210 95722

Email : koukos0@gmail.com

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 

Η Υπηρεσία μας προκειμένου να καλύψει λειτουργικές της ανάγκες προτίθεται να προβεί σε έρευνα αγοράς για την προμήθεια των παρακάτω περιγραφόμενων ειδών.

A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ)

1

Καταγραφικό Θερμοκρασιών 2 Εισόδων με επέκταση, συνοδευόμενο από GSM/Modem 6 εισόδων με εξωτερική μπαταρία.

1

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να καταθέσουν ενσφράγιστες προσφορές μέχρι την Παρασκευή 20 Μαϊου του έτους 2016 και έως την 13.00΄ ώρα, στο τμήμα προμηθειών του Δήμου, στο Δημαρχείο Βόλου.

Τα παραπάνω είδη θα χρεωθούν στον Κ.Α. 45-6662.001του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου για το έτος 2016.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΛΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ6/Β΄

Εκτύπωση