ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ                                        Βόλος , 13-07- 2016

ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ                                                                                                                    Αριθμ.Πρωτ.: 60893

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΗ ΒΟΛΟΥ & Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

Tαχ.Δ/νση : Πλ.Ρ.Φεραίου

T.K, : 38333

Πληροφορίες : Φώτου Κωνσταντία

Τηλέφωνο : 2421020252

FAX & τηλ. : 2421020252

E - mail :kaph@otenet.gr

ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου .

Το ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου ενδιαφέρεται άμεσα να προβεί σε έρευνα αγοράς για την

προμήθεια ενός καταψύκτη 500lt πλάτους 1,40Χ1,60 βάθους 65-67cm –ύψους 86-87cm για τη σωστή και υγιεινή συντήρηση τροφίμων του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου .

Το κόστος της εν λόγω προμήθειας εκτιμάται περίπου στα 450,00€ (Τετρακόσια πενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Κ.Α 15.7135.002 πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του έτους 2016.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ(€).

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών έως την Παρασκευή 15/07/2016 κι ώρα 11:00 π.μ. σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερόμενου με τα πλήρη στοιχεία, τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον τίτλο «Έρευνα αγοράς για προμήθεια καταψύκτη για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου»

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ 

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: 
Εκτύπωση