ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΣΚΗΝΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν, ΙΩΝΙΑΣ 20_1_2012

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού


για την προμήθεια για το Υποέργο 2 "προμήθεια εξοπλισμού αίθουσας και σκηνής θεάτρου του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ" με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα εργασιών

Εκτύπωση