ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΑ 82945 ΜΕ ΤΙΤΛΟ " ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ"

                                                                                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Βόλος, 31-05-2019
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 44891
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Ο Δήμος Βόλου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΡΤΑΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (http://dimosvolos.gr, στη διαδρομή: Εφημερίδα της Υπηρεσίας / Διαγωνισμοί – Προμήθειες - Συμβάσεις / Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούνιος 2019).
3. Η Αναθέτουσα Αρχή ανήκει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, στις μη κεντρικές κυβερνητικές αρχές και δραστηριοποιείται σε γενικές δημόσιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου και πάσης φύσεως τεχνικά έργα.
4. Κωδικός CPV: 45214200-2.
5. Κωδικός NUTS: EL613
6. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 444.152,60€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 278.851,30€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Θα εκτελεστούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.
7. Προϋπολογισμός: 906.000,00€ (με το ΦΠΑ 24%).
8. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
9. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
11. Ανοικτή διαδικασία.
12. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Η οικονομική προσφορά των
διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2(α) του ν. 4412/2016.
13. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 19-06- 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
14. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
15. (α) Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες, (β) Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 25-06-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00π.μ., (γ) Κατά την αποσφράγιση των προσφορών επιτρέπεται να παρίστανται όλα τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
16. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.
17. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020 [με συγχρηματοδότηση από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)], κωδικός πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610009.
18. Προδικαστική Προσφυγή υποβάλλεται μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” της πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
19. Η σύμβαση εμπίπτει στη ΣΔΣ.
20. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 14.613,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής
του διαγωνισμού. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών
φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που καταγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 15.2 της Διακήρυξης.
21. Περισσότερες διευκρινήσεις επί των εγγράφων της σύμβασης δίνονται μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνίας» του διαγωνισμού (Α/Α συστήματος : 82945) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ