ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 49146/14-6-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Βόλου

διακηρύσσει

την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»
Εκτιμώμενης αξίας 44.354,,84 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Εκτύπωση