ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Δ.Ε. ΙΩΛΚΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΑΚΑΣΙΑΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος, 19.02.2020

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                           Αρ. Πρωτ. : 13589

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                           Πρός :

Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Τζαννέτος                                                                      Οικονομικούς φορείς

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81                                                                                           Δημοσίευση στην ιστοσελίδα

Τηλ: 24210 97504                                                                                                               του Δήμου Βόλος

E-mail: t.papageorgiou@volos-city.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

"Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου στεγάστρου και κιγκλιδωμάτων με προηγούμενη καθαίρεση των παλαιών φθαρμένων, στο Δημοτικό κατάστημα Δ.Ε. Ιωλκού (πλατεία Ανακασιάς)”

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να προμηθευτεί και τοποθετήσει (αντικαταστήσει) ξύλινο σκέπαστρο και κιγκλίδωμα στην είσοδο του Δημοτικού καταστήματος της Δ.Ε. Ιωλκού που βρίσκεται στην πλατεία Ανακασιάς, αφού προηγηθεί η καθαίρεση των παλαιών φθαρμένων λόγω επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(και Μ.Μ.)

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑ-

ΔΑΣ €

ΣΥΝΟΛΟ
(χωρίς ΦΠΑ)

1

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου, διαστάσεων 5,10mΧ3,50m, από ξυλεία Σουηδική,επιφάνειας 17,85 m2

 

17,85 m2

78,432€

1.400,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α

1.400,00 €

3

Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κιγκλιδωμάτων

 

14,15 m

80,00€

1.132,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Β

1.132,00 €

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β

2.532,00 €

ΦΠΑ 24 %:

607,68 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

3.139,68 €

Στην συνολική δαπάνη περιλαμβάνονται: η προμήθεια και η τοποθέτηση όπως περιγράφονται στην Τεχνική Μελέτη, καθώς και η καθαίρεση των παλαιών και η απομάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης που θα προκύψουν μετά το πέρας των εργασιών.

Για την παρούσα προμήθεια και τοποθέτηση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/ 8.8.2016).

Το κόστος των παραπάνω δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.532,00 χωρίς ΦΠΑ (3.139,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.7331.081 του Δήμου Βόλου με τίτλο “Συντήρηση, επισκευή και ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων έτους 2020”

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9) έως και την Παρασκευή

28.02.2020 και στις 13.00 μμ.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 2421025614 (κ. Δημήτριο Χριστοδούλου & κ. Ελένη Βήλου του τμήματος Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου).

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ