ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΑ ΠΟΛΩΝΙΚΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

Βόλος, 2 Οκτωβρίου 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 85497

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου 2017, ζητείται εκτύπωση έντυπου τουριστικής προβολής.
Το δημιουργικό του εντύπου θα παραχωρηθεί από το τμήμα Τουρισμού.
Το έντυπο θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

 

Περιγραφή: 36σελιδο έντυπο στα Πολωνικά

-διάσταση 47,6Χ29,7 cm ανοιχτό (23,8x29,7 cm η σελίδα)

-σελίδες 32 εσωτερικές και 4 εξώφυλλο

-χρώματα 4

-πλαστικοποίηση εξωφύλλου

-χαρτί εξωφύλλου velvet 300gr., χαρτί εσωτερικών σελίδων velvet 150gr

-επικάλυψη UV σε φωτογραφίες και logo του εξωφύλλου

-δέσιμο πίκμανση και καρφίτσα.

Το έντυπο είναι διαθέσιμο στο κτίριο «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης» Λαμπράκη και Σέκερη, 38334 Βόλος, για κάθε ενδιαφερόμενο.

Τεμάχια: 1.000

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 2.000,00 €.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(€)

1

36σελιδο έντυπο στα Πολωνικά

1.000

2.000,00

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

 

2.000,00

Το κόστος της εν λόγω  δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 70.6615.801 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  465/2017  της Οικονομικής Επιτροπής και με αριθμό  ΠΑΥ 2170.

Για τα παραπάνω ζητείται η κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί συνημμένα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :

 

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Το. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Η παράδοση των εντύπων θα γίνει στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης (INFO ) Λαμπράκη με Σέκερη.

Η εκτύπωση θα πρέπει να ξεκινήσει  άμεσα μετά την απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου.

Είναι επιθυμητό τα έντυπα να παραδοθούν  σε συσκευασίες έως 80 τεμ. έκαστη.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της  Διεύθυνσης  Τοπικής

Οικονομικής  Ανάπτυξης

 

 

 

Στούμπος Γεώργιος

 

 

Συνημμένα:

  1. Πίνακας προσφοράς

Εσωτερική Διανομή:

  1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
  2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(€)

1

36σελιδο έντυπο στα Πολωνικά

1.000

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εκτύπωση