ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 14Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.:68102

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου και προκειμένου να υλοποιηθεί η συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού WTM στο Λονδίνο απαιτείται :

1) Κράτηση ξενοδοχείου τριών αστέρων με πρωινό, για τη διαμονή στο Λονδίνο, δύο ατόμων σε μονόκλινα για τέσσερις διανυκτερεύσεις από  05/11/2017  έως  09/11/2017.
Σημ. το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να έχει άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης.

2) Μετακίνηση, με αεροπλάνο, ενός ατόμου και βαλίτσα βάρους 20 κιλών από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο στις 05/11/2017 με απευθείας πτήση και επιστροφή από το Λονδίνο  στην ίδια πόλη αναχώρησης (Θεσσαλονίκη) στις 09/11/2017 με απευθείας πτήση μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

3) Κάλυψη κόστους ασφάλισης της Έκθεσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διοργανώτριας αρχής. Το ενδεικτικό κόστος Ασφάλισης ανέρχεται σε 150€ για το σύνολο των ημερών.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η εκτιμώμενη δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 2.457,97€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό αυτό.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό δύο ατόμων σε δύο μονόκλινα στο Λονδίνο.

2

129,03

1032,24

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο στις 05/11/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Λονδίνο στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Θεσσαλονίκη στις 09/11/2017 ενός ατόμου.

1

800

800,00

3

Ασφάλιση Έκθεσης

1

150

150,00

ΣΥΝΟΛΟ € :

1.982,24

Φ.Π.Α. 24 % € :

475,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

2.457,97

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6432.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  436/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα παραπάνω ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί συνημμένα.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) στο σύνολο της προσφοράς.

Σημείωση: Η κρατήσεις του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου με τον αντίστοιχο μειοδότη.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Το. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Στούμπος Γεώργιος

 

Συνημμένα:

  1. Απόσπασμα από το ενημερωτικό κείμενο του Ε.Ο.Τ. για τη συμμετοχή των συνεκθετών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «WORLD TRAVEL MARKET (WTM) 2017» (06-08/11/2017) στo Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, όπου αναφέρονται πληροφορίες για την ασφαλιστική κάλυψη
  2. Υπόδειγμα πίνακα
Εσωτερική Διανομή:
  1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
  2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

1.

Απόσπασμα από το ενημερωτικό κείμενο του Ε.Ο.Τ. για τη συμμετοχή των συνεκθετών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «WORLDTRAVELMARKET (WTM) 2017» (06-08/11/2017) στo Λονδίνο της Μ. Βρετανίας, όπου αναφέρονται πληροφορίες για την ασφαλιστική κάλυψη :

«…

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:

Η διοργανώτρια εταιρεία, ReedExhibitions, έχει αλλάξει την πολιτική της αναφορικά με την ασφαλιστική κάλυψη των συμμετεχόντων και δεν παρέχει, πλέον, ασφάλιση στους συνεκθέτες, αλλά μόνο στους βασικούς εκθέτες, όπως, στην προκειμένη περίπτωση, είναι ο ΕΟΤ. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξασφαλίσετε ασφάλεια αστικής ευθύνης (publicliabilityinsurance) για τη συμμετοχή σας σε εκθέσεις στο εξωτερικό, στο ύψος των δύο εκατομμυρίων (2.000.000,00) στερλινών (όχι ευρώ) καθώς αυτό αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη συμμετοχής από τους διοργανωτές. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο είδος ασφάλειας συνιστά την κατ’ ελάχιστο απαιτούμενη ασφαλιστική κάλυψη από τους διοργανωτές, ενώ η προσθήκη τυχόν επιπλέον ασφαλιστικών καλύψεων, όπως π.χ. ακύρωση συμμετοχής, απώλεια αντικειμένων, κλπ. είναι στη διακριτική σας ευχέρεια. Ο ΕΟΤ, δεσμευόμενος με την ευθύνη για τη δική σας ασφάλιση, σας ζητά να αποδείξετε την πραγματοποίησή της και γι’αυτό σας αποστέλλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία είναι απαραίτητο να επιστραφεί στον Οργανισμό υπογεγραμμένη από το άτομο που δεσμεύει την εταιρεία/το φορέα σας προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή σας, δηλαδή ταυτόχρονα με την αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης του αντιτίμου συμμετοχής σας στον λογαριασμό του ΕΟΤ. Η τελική σας συμμετοχή δεν θα ισχύει αν δεν προσκομίσετε στον ΕΟΤ αποδεικτικό σύναψης συμβολαίου ασφαλιστικής κάλυψης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

Για τη διευκόλυνσή σας, σας ενημερώνουμε ότι η ReedExhibitions συνεργάζεται αποκλειστικά με την ασφαλιστική εταιρεία Hiscox (www.hiscox.co.uk/events). Η συνεργασία με την εταιρεία αυτή δεν αποτελεί δέσμευση για εσάς, σας παρέχετε, ωστόσο, η ηλεκτρονική της διεύθυνση για το ενδεχόμενο που επιθυμείτε να την αξιοποιήσετε.»

2.

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για τέσσερις διανυκτερεύσεις με πρωινό δύο ατόμων σε δύο μονόκλινα στο Λονδίνο.

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Λονδίνο στις 05/11/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Λονδίνο στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Θεσσαλονίκη στις 09/11/2017 ενός ατόμου.

3

Ασφάλιση Έκθεσης

ΣΥΝΟΛΟ € :

Φ.Π.Α. 24 % € :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εκτύπωση