ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 09 Αύγουστος 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 66926

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου και προκειμένου να υλοποιηθεί η συμμετοχή του Δήμου στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOPRESA στο Παρίσι απαιτείται :

1) Κράτηση ξενοδοχείου τριών αστέρων με πρωινό, για τη διαμονή στο Παρίσι, ενός ατόμου για πέντε διανυκτερεύσεις από 25/09/2017 έως 30/09/2017.
Σημ. το ξενοδοχείο θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, να έχει άμεση πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς που θα εξυπηρετούν την πρόσβαση στο χώρο της έκθεσης.

2) Μετακίνηση, με αεροπλάνο, ενός ατόμου με βαλίτσα βάρους 20 κιλών από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Παρίσι στις 25/09/2017 με απευθείας πτήση και άφιξη στο Παρίσι πριν το μεσημέρι και επιστροφή από το Παρίσι  στην ίδια πόλη με την πόλη αναχώρησης (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) στις 30/09/2017 με απευθείας πτήση μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η εν λόγω δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 1791,98€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται προσφορές που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό αυτό.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για πέντε (5) διανυκτερεύσεις με πρωινό ενός ατόμου στο Παρίσι.

1

129,03

645,15

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Παρίσι στις 25/09/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Παρίσι   στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις 30/09/2017 ενός ατόμου.

1

800

800,00

ΣΥΝΟΛΟ € :

1445,15

Φ.Π.Α. 24 % € :

346,83

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

1791,98

 

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6432.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  436/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Για τα παραπάνω ζητείται από τους ενδιαφερόμενους η κατάθεση οικονομικών προσφορών σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί συνημμένα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Το. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ (€) στο σύνολο της προσφοράς.

Σημείωση: Οι κρατήσεις του ξενοδοχείου και των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα μετά την υπογραφή της σύμβασης ή την απόφαση ανάθεσης Αντιδημάρχου με τον αντίστοιχο μειοδότη.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Τετάρτη 16 Αυγούστου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Στούμπος Γεώργιος

 

Συνημμένα:

  1. Υπόδειγμα πίνακα
Εσωτερική Διανομή:
  1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ
  2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

 

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΆΤΟΜΑ

ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

(€)

1

Διαμονή σε ξενοδοχείο τριών αστέρων για πέντε (5) διανυκτερεύσεις με πρωινό ενός ατόμου στο Παρίσι.

1

2

Αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για Παρίσι στις 25/09/2017 και αντίστοιχα επιστροφή από Παρίσι   στην πόλη αναχώρησης δηλαδή Αθήνα ή Θεσσαλονίκη στις30/09/2017 ενός ατόμου.

1

ΣΥΝΟΛΟ € :

Φ.Π.Α. 24 % € :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εκτύπωση