ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ ΛΑΙΜΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Βόλος, 10 Οκτωβρίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 88889

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝ/ΞΗΣ

   

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Σέκερη και Λαμπράκη

Ταχ. Κωδικας: 38334

Πληροφορίες: Μπαντής Δημήτρης

Τηλέφωνο: 2421030930

Fax: 2421030940

E-mail: infovolos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου Τουριστικής Προβολής του Δήμου Βόλου 2017 και συγκεκριμένα  για την υποστήριξη της Διεθνής Έκθεσης Τουρισμού PHILOXENIA 2017, στην Θεσσαλονίκη, απαιτείται η προμήθεια κορδονιών λαιμού με πλαστική θήκη καθώς και η προμήθεια καρτών επισκέπτη.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Η δαπάνη εκτιμάται ενδεικτικά, στο ποσό των 500,00.

Η δαπάνη αναλύεται ως ακολούθως:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(€)

1

Κορδόνια λαιμού χρώματος μπλέ με πλαστική θήκη και εκτύπωση στο κορδόνι του Logo VolosPelion σε λευκό χρώμα.

200

300,00

2

Κάρτες επισκέπτη έγχρωμες διπλής όψης με πλαστικοποίηση mat σε χαρτί 300γραμ.

3x500=1.500

200,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

500,00

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6432.002 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Βόλου. Η διάθεση πίστωσης έχει εγκριθεί με την αρ.  436/2017 απόφασητου Δημοτικού Συμβουλίου και με αριθμό ΠΑΥ 1833.

Για τα παραπάνω ζητείται η κατάθεση οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί συνημμένα.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά :

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) σε όλους τους οργανισμούς ασφάλισης που υπάγονται.

- Ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για ένα από τους ακόλουθους λόγους του άρθ. 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων).

Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Το. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Ανάδοχος/οι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα πρωτότυπα των παραπάνω δικαιολογητικών στο Τμήμα Προμηθειών πριν την απόφαση ανάθεσης.

Η παράδοση των υπό προμήθεια υλικών θα γίνει στο Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης (INFO ) Λαμπράκη με Σέκερη έως στις 1-11-2017.

Η κατάθεση της προσφοράς θα γίνει στο Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Βόλου, Λαμπράκη με Σέκερη, σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας σας έως την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

 

Ο Προϊστάμενος

της Διεύθυνσης Τοπικής

Οικονομικής Ανάπτυξης

Στούμπος Γεώργιος

Συνημμένα:

  1. Πίνακας προσφοράς

Εσωτερική Διανομή:

  1. Φ. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ

  2. Φ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Υπόδειγμα πίνακα οικονομικής προσφοράς

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονάδα

Τεμάχια

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

(€)

1

Κορδόνια λαιμού με πλαστική θήκη

200

2

Κάρτες επισκέπτη έγχρωμες

3x500=1.500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ € :

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

Εκτύπωση