ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΜΕΧΡΙ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Διεύθυνση: Επτά Πλατανίων – Αρ. Ζάχου

Τ.Κ. : 38336

Αρμόδιος : Ράπτη Παναγιώτα

Τηλέφωνο : 24210-28517

Fax : 24210-28519

 

Βόλος 13/10/2017

Αριθ. Πρωτ.: 2602

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

«Πρόσκληση για την κατάθεση προσφορών με απευθείας ανάθεση για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων) Β/θμιας εκπ/σης του Δήμου Βόλου»

 

Σας γνωρίζουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή, για την φύλαξη μέχρι είκοσι (20) σχολικών κτιρίων (Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Βόλου) για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης και με δυνατότητα παράτασής της με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου (για όσα σχολεία επιλέξουν την υπηρεσία αυτή).

Ειδικότερα, η φύλαξη πρέπει να περιλαμβάνει τα έξης:

Α) εγκατάσταση και χρήση συστημάτων συναγερμού, την σύνδεση και παρακολούθησή τους, από εταιρεία με έδρα οπουδήποτε στην ελληνική επικράτεια.

Το σύστημα συναγερμού πρέπει κατ΄ ελάχιστο να περιέχει:

  • Κεντρική μονάδα
  • Πληκτρολόγιο
  • Μπαταρίες
  • 2 εξωτερικές σειρήνες
  • 7 ανιχνευτές εσωτερικού χώρου
  • 4 μαγνητικές επαφές
  • οτιδήποτε πρέπει να διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού.

 

Β)Παροχή υπηρεσιών άμεσης επέμβασης με την αποστολή στο φυλασσόμενο χώρο περιπολικού επανδρωμένου με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό. Απαραίτητη προϋπόθεση η ανάδοχος εταιρεία να παρέχει περιπολικά αυτοκίνητα (είτε ιδιόκτητα είτε συνεργαζόμενα) τις άδειες των οποίων θα προσκομίσει στο φάκελο προσφοράς.

 

Γ) Η δυνατότητα άμεσης επέμβασης να υφίσταται καθημερινά, όλη τη διάρκεια του έτους (365 ημέρες) χωρίς καμιά εξαίρεση, από την δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή της επόμενης ημέρας.

Δ) Τυχόν πρόσθετες παροχές θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή αναδόχου.

 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε εσώκλειστη προσφορά στην οποία να περιλαμβάνεται οικονομική προσφορά με ποσοστό έκπτωσης επί της ενδεικτικής τιμής των τριάντα (30) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ανά μήνα και ανά σχολικό κτίριο από 13/10/2017 ημέρα Παρασκευή ως και 20/10/2017 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 πμ. - 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, Επτά Πλατανίων – Αρ. Ζάχου συμπληρώνοντας το συνημμένο έντυπο προσφοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκτύπωση