ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                         Bόλος 6 / 8 /2019

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 66253

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Ζέρβα Αγγελικη

Τηλέφωνο: 2421350104

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια δύο (2) καινούριων και αμεταχείριστων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρούμενου τύπου, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠ της Δ.Ε. Αισωνίας. Αναλυτικότερα:

Τα κλιματιστικά μηχανήματα προορίζονται για την κάλυψη των θερμικών απωλειών και ψυκτικών φορτίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξύτατο πρόβλημα που δημιουργείται στον ΚΕΠ της Δ.Ε. Αισωνίας του Δήμου Βόλου, με τις υπερβολικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και τις χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα, που καθιστούν τον εργασιακό χώρο ακατάλληλο, λόγω της ανεπαρκούς λειτουργίας των υπαρχόντων πεπαλαιωμένων και παρωχημένης τεχνολογίας κλιματιστικών, με την εγκατάσταση κατάλληλου για τον χώρο κλιματιστικών μηχανημάτων.

Οι διαγωνιζόμενοι εκτός από την κυρίως οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν και τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει αναλυτική τεχνική περιγραφή και τεχνικά έντυπα (prospectus).

Στα έντυπα, που θα συνοδεύουν το κλιματιστικό συγκρότημα, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης καθώς και εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, και η δαπάνη θα βαρύνει τον
Κ.Α. 70.7133.005 του προϋπολογισμού έτους 2019

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επί ποινής αποκλεισμού της προσφοράς, τα προς προμήθεια καινούρια κλιματιστικά μηχανήματα θα πρέπει να έχουν ψυκτικό μέσο R32, και να είναι ενεργειακής κλάσης ψύξης τουλάχιστον Α++, τεχνολογίας inverter, υψηλής τεχνολογίας και αξιοπιστίας, αποδόσεων λειτουργίας πιστοποιημένων κατά Eurovent. Επίσης, να είναι διαιρούμενου τύπου, με εσωτερικό τμήμα επίτοιχο αποτελούμενο από εξατμιστή, ανεμιστήρα και εξωτερικό τμήμα αποτελούμενο από συμπιεστή, συμπυκνωτή, τετράποδη βάνα και ανεμιστήρα.

Να έχει στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας μικρότερης των 50dB(A) και λειτουργία αφύγρανσης.

Να είναι τριφασικό, θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα (εκτονωτική διάταξη, κ.λ.π.) καθώς και τους απαραίτητους αυτοματισμούς για την κανονική λειτουργία του.

Το ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 24.000 BTU/h να έχει πραγματική ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 23.700 BTU/h και αντίστοιχα πραγματική θερμική απόδοση 25.800 BTU/h και να έχει συντελεστές SEER>6 και SCOP>3,9.

Το ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 18.000 BTU/h να έχει πραγματική ψυκτική απόδοση τουλάχιστον 17.800 BTU/h και αντίστοιχα πραγματική θερμική απόδοση 18.800 BTU/h και να έχει συντελεστές SEER>7 και SCOP>3,9.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η πλήρης εγκατάσταση και η παράδοση σε αρίστη και κανονική λειτουργία των δύο (2) κλιματιστικών μηχανημάτων στο ΚΕΠ Αισωνίας στο Δημοτικό Κατάστημα, το ανάλογο δίκτυο ψυκτικών σωλήνων και αυτοματισμών, τα ηλεκτρικά παροχικά καλώδια τόσο των εξωτερικών όσο και της εσωτερικών μονάδων, η σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες και αποκαταστάσεις από την εγκατάσταση τους, ήτοι πλήρως εγκατεστημένα προς λειτουργία. Επίσης περιλαμβάνεται και η αποξήλωση των αντίστοιχων δύο υπαρχόντων κλιματιστικών μηχανημάτων, που θα αντικατασταθούν από τα υπό προμήθεια νέα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

(σε Ευρώ)

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 24.000 BTU/h

1

887,09

887,09

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 18.000 BTU/h

1

725,81

725,81

 

ΣΥΝΟΛΟ

1.612,90

Φ.Π.Α. 24%

387,10

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

2.000,00

 

 

2. Χρόνος υλοποίησης

Τα παρεχόμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης και ανάρτησής της.

Καλείστε να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε την προσφορά σας στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου - Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Τετάρτη 7/8/2019 και ώρα 13:00μμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας του ενδιαφερομένου και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της.

 

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Προμηθειών

Αρετή Κεχαΐδου

 

Εκτύπωση