ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Βόλος, 24-12-2019

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. : 110023

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                                                    Πρός :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Ταχ. Δ/νση: Μικρασιατών 81

Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Ιωάννης

Τηλ: 24210 97504

Fax: 24210 94036

E-mail: t.papageorgiou@volos-city.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΊΤΛΟ

Προμήθεια μεταλλικών προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π”

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Και Το Τμήμα Συντηρήσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου, προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια προστατευτικών εμποδίων (κιγκλιδώματα) σχήματος Π, για τις ανάγκες του Δήμου σε αστικό εξοπλισμό.

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV : 34928110-2 Κιγκλιδώματα οδικού δικτύου

Συγκεκριμένα:

Α/Α

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ-

ΤΗΤΑ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗ- ΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1

Προμήθεια προστατευτικών εμποδίων σχήματος Π

50

τεμ

48,00

2.400,00

ΣΥΝΟΛΟ

2.400,00

ΦΠΑ 24%

576,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.976,00

Το κόστος των παραπάνω δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 2.400,00 € χωρίς ΦΠΑ (2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και θα επιβαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 30.6699.006 του Δήμου Βόλου «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού».

Έχοντας υπόψη τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στα γραφεία του Τμήματος τεχνικής Διαχείρισης & Ποιοτικού Ελέγχου (Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπιρερ, γραφείο 9), έως 03-01-2020 και ώρα 13:00.

Πληροφορίες θα παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:30 στο τηλέφωνο 24210 25614 (κα. Βήλου Ελένη στο Τμήμα Συντηρήσεων του Δήμου Βόλου).

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Εκτύπωση