ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                              Bόλος 1 / 6 / 2020

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:33561

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Βασιλείου Απ.

Τηλέφωνο: 2421350101

Email: a.vasiliou@volos.gr

ΦΑΧ :2421097610

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο Δήμος Βόλου προτίθεται να αναθέσει την προμήθεια σχεδιαστικού προγράμματος, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Εφαρμογή CAD υψηλής συμβατότητας με αρχεία dwg, dxf μέχρι και την έκδοση 2019.

2. Δυνατότητα δισδιάστατης και τρισδιάστατης σχεδίασης.

3. Εύκολο και γνώριμο περιβάλλον εργασίας.

4. Δυνατότητα προγραμματισμού.

5. Δυνατότητα υποδοχής σε επικαθήμενες εφαρμογές.

6. Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα Windows7,8,10.

7. Μόνιμη Άδεια που να μην απαιτεί πρόσθετο κόστος για την λειτουργία της, πέραν από το προαιρετικό κόστος αναβάθμισης σε νεότερες εκδόσεις.

8. Δυνατότητα χρήσης είτε με σειριακό αριθμό που να μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται, ώστε να παρέχει ευελιξία για λειτουργία του προγράμματος σε περισσότερους Η/Υ.

9. Δυνατότητα δικτυακής χρήσης .

Εν. κόστος / άδεια : 750 + 180(φπα) = 930 € (με φπα)

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 70.7134.704 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 «Προμήθεια εφαρμογών – προγραμμάτων πληροφορικής και Η/Υ (λογισμικά) της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας» και με Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 1198 / 2020 (ΑΔΑ : ΩΙ2ΡΩ96-ΘΞ5).

Θα πρέπει να καταθέσετε αυτοπροσώπως ή να αποστείλετε την προσφορά σας στην Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βόλου - Τμήμα Προμηθειών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ, έως την Παρασκευή 5/6/2020 και ώρα 11:00πμ., σε κλειστό φάκελο, με τα πλήρη στοιχεία της επωνυμίας σας και τον τίτλο της πρόσκλησης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της. Η προσφορά σας θα πρέπει να πρωτοκολληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Βόλου.

 

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

του Τμήματος Προμηθειών

Ζηνοβία Καντόλα

Εκτύπωση