ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός 

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Bόλου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (Αρ. Ζάχου – Εφτά Πλατανίων, κτίριο Μουρτζούκου), στις 18/8/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης προσφορών 11:30΄ π.μ. για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», προϋπολογισμού σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων τριάντα επτά ευρώ (46.237,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εκτύπωση