ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 2021 ΚΑΙ 2022»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Παροχή υπηρεσιών προγραμμάτων πληροφορικής του Δήμου Βόλου για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022»

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατόν εννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (109.516,80€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Εκτύπωση