ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΑΝΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΥΣΙΔΩΝΑ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υπηρεσία «Καταγραφή ρυθμιστικής σήμανσης και επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων του Δήμου Βόλου, για την πόλη του Βόλου στην περιοχή μεταξύ της Περιφερειακής Οδού, Αναύρου και Κραυσίδωνα»

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.298,82 ευρώ με ΦΠΑ (59.918,40 ευρώ άνευ ΦΠΑ)

Εκτύπωση