ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ»

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ενιαιοποίηση συστημάτων
κοινωνικής υποστήριξης και βελτίωση της προσβασιμότητας στο πολεοδομικό συγκρότημα
του Βόλου», με Κωδικό ΟΠΣ 5026212 στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές στήριξης και
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Θεσσαλίας 2014 – 2020»,
Εκτιμώμενης αξίας 41.129,00 € (σαράντα μία χιλιάδες εκατόν είκοσι εννέα ευρώ) μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι 51.000,00 € (πενήντα μία χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24%.

Εκτύπωση