ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ »

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια επίπλων του Δήμου Βόλου »
ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.891,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.