ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Εργασίες Επιθεώρησης, Συντήρησης, Ρύθμισης, μέτρησης, ανάλυσης των καυσαερίων και επισκευή καυστήρων"