ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης και Νέων Τεχνολογιών είναι αρμόδια για την υποστήριξη της διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης και μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα. Επίσης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου και το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου, με σκοπό τη διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Βιώσιμης Ανάπτυξης & Νέων Τεχνολογιών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

Αναπληρώτρια του Προϊσταμένου Διεύθυνσης

Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38333 

2421356891

Μαγαλιού Βασιλική

Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38333

2421356883

Σταθέλου Αγγελική

Αναπληρωτής του Προϊστάμενου Τμήματος Αποτελεσματικότητας και Ποιότητας

Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38333

2421356884

Τριανταφυλλίδου Τριανταφυλλιά

Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος

Κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης, Τ.Κ. 38333

2421356891

Καλαντζής Ηλίας

Αναπληρωτής του Προϊστάμενου Τμήματος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας   

Κέντρο Νέων Τεχνολογιών, Σωσιπάτρου & Βηθλεέμ – Ν. Ιωνία, Τ.Κ. 38445

2421353200