ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Υπηρεσίες Δόμησης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
EMAIL

Τσοπουρίδου Κυριακή

Αν.Διευθύντρια

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος 

2421356812
2421356825

gr.poleod@volos-city.gr

Τσοπουρίδου Κυριακή

Προϊσταμένη Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

         >>

 

Σκαρβέλη Ελένη

Προϊσταμένη Τμήματος Πολεοδομικού Ελέγχου

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

         >>

 

Μαυραντώνης Ιωάννης

Προϊστάμενος Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

         >>

 

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υπηρεσίες Δόμησης

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Μεριμνά για την έκδοση των ζητούμενων αδειών, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής των εκδοθεισών αδειών.

 

Αρμοδιότητες Γραμματείας

 • Τηρεί τα βιβλία διακίνησης των μελετών και έκδοσης των οικοδομικών αδειών καθώς και το αρχείο του τμήματος (ηλεκτρονικό και κλασικό).
 • Ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων και τους καταχωρίζει σε αντίστοιχα βιβλία (διακίνησης, προελέγχου κλπ)
 • Παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικές με το αρχείο και χορηγεί ακριβή αντίγραφα.

 

Αρμοδιότητες εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών

 • Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος διαγράφονται, σε γενικές γραμμές, ως εξής:
 • Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Εκδίδει και αναθεωρεί και τις οικοδομικές άδειες και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά μητρώα και στοιχεία.
 • Παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικές με την εφαρμογή του ΓΟΚ.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση νομολογίας και ταξινόμηση των εκάστοτε διατάξεων, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας.

 

Αρμοδιότητες αδειών εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελματικών αδειών

 • Χορηγεί τις άδειες δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και  επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.
 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων  και ελέγχει τη λειτουργία τους.

 

Έκδοση εγγράφων Διεύθυνσης Υπηρεσίες Δόμησης 

Για έκδοση εγγράφων από την πολεοδομία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές

Γίνεται αυτοψία από τεχνικό υπάλληλο της πολεοδομίας, ο οποίος περιγράφει με έγγραφο στα μέλη της επιτροπής ετοιμόρροπων κτισμάτων του δήμου Ηρακλείου την κατάσταση του κτιρίου με συνημμένη φωτογραφία.

Ακολουθεί αυτοψία από τα μέλη της επιτροπής και το πόρισμα αποστέλλεται στον τεχνικό υπάλληλο του δήμου, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει τους ιδιοκτήτες του κτιρίου, την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και το γραφείο Παλιάς Πόλης, εάν απαιτείται. Εάν το κτίσμα είναι ετοιμόρροπο και ο ιδιοκτήτης δεν ενδιαφερθεί αναλαμβάνει πρωτοβουλία η Τεχνική Υπηρεσία και εάν είναι επικινδύνως ετοιμόρροπο το κατεδαφίζει και χρεώνει τα έξοδα στον ιδιοκτήτη.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ετοιμόρροπου (μπορεί να είναι άλλος ο καταγγέλλων).

Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με τον αριθμό της οικοδομικής άδειας και το είδος των σχεδίων που ζητούνται π.χ. διάγραμμα κάλυψης ή τοπογραφικό διάγραμμα κ.λ.π.

Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση του ενδιαφερομένου

Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση των ενδιαφερομένων
 2. Μετά την κύρωση της Πράξης Αναλογισμού από το Νομάρχη και εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις στον αρμόδιο Περιφερειάρχη, η πράξη εντός 30 ημερών καθίσταται οριστική και αμετάκλητη.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:
http://epoleodomia.volos.gr/