ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

 

 

Αριθ. Απόφασης : 2/2024

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ : Μπέος Αχιλλέας

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γαργάλας Κων/νος

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

            Πρακτικού της 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ (δια ζώσης-κεκλεισμένων των θηρών) Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, της 2/1/2024.

            Στο ΒΟΛΟ σήμερα την 2η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2024, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου σε Δημόσια ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση (δια ζώσης-κεκλεισμένων των θυρών) στο Δημαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθμ. 95955/29-12-2023 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του Δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.

            Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος Βόλου κ. Μπέος Αχιλλέας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος διαπίστωσε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία με την παρουσία 42 μελών από συνολικά 43 μέλη, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Αναγνώστου-Στάθη Παρασκευή, Αντωνοπούλου Ελένη, Βαξεβανόπουλος Μάρκος, Βενέτης Χρήστος, Βλιώρας Γεώργιος, Γανωτής Κων/νος, Γαργάλας Κων/νος, Γάτος Σπυρίδων, Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζαχείλας Βασίλειος, Ζάχος Χαράλαμπος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Καλαφάτη Ερασμία, Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κοπάνας Αργύριος, Κότογλου Δέσποινα, Λαζάρου Μελπομένη, Λημνιός Στυλιανός, Λούλης Κων/νος, Μαλαματίνης Απόστολος, Μαρασίδη Χριστίνα Ειρήνη, Μαυρογιάννης Λεωνίδας, Μεϊκόπουλος Μιχαήλ, Μόσχος Νικόλαος, Μουλάς Γεώργιος, Μποντού-Τοκαλή Γεωργία, Νάσιος Απόστολος, Παπαπέτρος Νικόλαος, Πετρίδη Βαλασία, Πράττος Γεώργιος, Ριζόπουλος Απόστολος, Σαββάκης Αριστείδης, Στεφόπουλος Χρήστος, Στρούγκης Ιωάννης, Τζούνης Ευθύμιος, Τόρης Γεώργιος, Τσάμης Ευθύμιος, Τσιτούμη Διαλεκτή

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

Κουτσιφέλη Λεμονιά

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ             

Εκλογή μελών Δημοτικής Επιτροπής

            Μετά την εκλογή του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου ο νεοεκλεγείς πρόεδρος, κάλεσε το συμβούλιο να προβεί στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 02-01-2024 έως 30-06-2026.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά οκτώ (8) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην δημοτική επιτροπή:

 • η παράταξη της πλειοψηφίας, δικαιούται πέντε (5) εκλεγόμενα μέλη,
 • οι παρατάξεις της μειοψηφίας, δικαιούνται τρία (3) εκλεγόμενα μέλη.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κάλεσε την παράταξη του δημάρχου και συνολικά τις παρατάξεις της μειοψηφίας να καταρτίσουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (πλειοψηφίας – μειοψηφίας), με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στη δημοτική επιτροπή.

Ακολούθως, κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου και τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας να προσέλθουν για να ψηφίσουν τους υποψηφίους τους.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ», έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της δημοτικής επιτροπής δέκα (10) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

 1. Βλιώρας Γεώργιος
 2. Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος
 3. Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος
 4. Καπουρνιώτης Μιχαήλ
 5. Μαλαματίνης Απόστολος
 6. Νάσιος Απόστολος
 7. Πράττος Γεώργιος
 8. Σαββάκης Αριστείδης
 9. Στρούγκης Ιωάννης
 10. Τζούνης Ευθύμιος

Από τους δημοτικούς συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της δημοτικής επιτροπής οκτώ (8) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.:

 1. Βαξεβανόπουλος Μάρκος
 2. Γαργάλας Κωνσταντίνος
 3. Καλαφάτη Ερασμία
 4. Κοκκινάκη Φωτεινή
 5. Λημνιός Στυλιανός
 6. Μόσχος Νικόλαος
 7. Ριζόπουλος Απόστολος
 8. Τσάμης Ευθύμιος

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της δημοτικής επιτροπής.

Κάθε σύμβουλος της παράταξης του δημάρχου ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται η παράταξη στην επιτροπή. Αντίστοιχα, κάθε σύμβουλος από τις παρατάξεις της μειοψηφίας ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούνται οι παρατάξεις της μειοψηφίας στην επιτροπή.

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας, διαπιστώθηκαν από το προεδρείο τα ακόλουθα:

Α. Από την Παράταξη«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ»:

 1. Ο υποψήφιος κ. Βλιώρας Γεώργιος έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους
 2. Ο υποψήφιος κ Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους
 3. Ο υποψήφιος κ Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος έλαβε δέκα (10) ψήφους
 4. Ο υποψήφιος κ Καπουρνιώτης Μιχαήλ έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους
 5. Ο υποψήφιος κ Μαλαματίνης Απόστολος έλαβε δέκα (10) ψήφους
 6. Ο υποψήφιος κ Νάσιος Απόστολος έλαβε δέκα (10) ψήφους
 7. Ο υποψήφιος κ Πράττος Γεώργιος έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους
 8. Ο υποψήφιος κ Σαββάκης Αριστείδης έλαβε δέκα (10) ψήφους
 9. Ο υποψήφιος κ Στρούγκης Ιωάννης έλαβε δέκα (10) ψήφους
 10. Ο υποψήφιος κ Τζούνης Ευθύμιος έλαβε δεκαέξι (16) ψήφους

Συνεπώς, από την παράταξη του δημάρχου «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» τις πέντε (5) έδρες της δημοτικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας, οι ακόλουθοι:

 1. Ο κ. Βλιώρας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
 2. Ο κ Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος (τακτικό μέλος)
 3. Ο κ Καπουρνιώτης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
 4. Ο κ Πράττος Γεώργιος (τακτικό μέλος)
 5. Ο κ Τζούνης Ευθύμιος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας, οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ», ως ακολούθως:

 1. Ο κ Μαλαματίνης Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Ο κ Νάσιος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Ο κ Στρούγκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)
 4. Ο κ Σαββάκης Αριστείδης (αναπληρωματικό μέλος)
 5. Ο κ Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)

Β. Από τις Παρατάξεις της μειοψηφίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ»:

 1. Ο υποψήφιος κ. Βαξεβανόπουλος Μάρκος έλαβε τρεις (3) ψήφους
 2. Ο υποψήφιος κ Γαργάλας Κωνσταντίνος έλαβε δύο (2) ψήφους
 3. Η υποψήφια κα Καλαφάτη Ερασμία έλαβε έντεκα (11) ψήφους
 4. Η υποψήφια κα Κοκκινάκη Φωτεινή έλαβε τρεις (3) ψήφους
 5. Ο υποψήφιος κ Λημνιός Στυλιανός έλαβε τρεις (3) ψήφους
 6. Ο υποψήφιος κ Μόσχος Νικόλαος έλαβε έντεκα (11) ψήφους
 7. Ο υποψήφιος κ Ριζόπουλος Απόστολος έλαβε δύο (2) ψήφους
 8. Ο υποψήφιος κ Τσάμης Ευθύμιος έλαβε έντεκα (11) ψήφους

Συνεπώς από τις παρατάξεις της μειοψηφίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ», τις τρεις (3) έδρες της δημοτικής επιτροπής, ως τακτικά μέλη, καταλαμβάνουν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας, οι ακόλουθοι:

 1. Η κα Καλαφάτη Ερασμία (τακτικό μέλος)
 2. Ο κ Μόσχος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
 3. Ο κ Τσάμης Ευθύμιος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη αποτελούν, κατά σειρά, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβαν και κατόπιν δημόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω ισοψηφίας, οι υπόλοιποι πέντε (5) υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι των παρατάξεων της μειοψηφίας «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΛΟ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ» και «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΛΟΥ», ως ακολούθως:

 1. Ο κ Λημνιός Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Η κα Κοκκινάκη Φωτεινή (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Ο κ. Βαξεβανόπουλος Μάρκος (αναπληρωματικό μέλος)
 4. Ο κ Ριζόπουλος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 5. Ο κ Γαργάλας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

Συνοψίζοντας, ο πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγομένων μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 2-1-2024 έως την 30η Ιουνίου 2026, ως εξής:

Τακτικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κ. Βλιώρας Γεώργιος (τακτικό μέλος)
 2. Ο κ Γκογκινούδης Τριαντάφυλλος (τακτικό μέλος)
 3. Ο κ Καπουρνιώτης Μιχαήλ (τακτικό μέλος)
 4. Ο κ Πράττος Γεώργιος (τακτικό μέλος)
 5. Ο κ Τζούνης Ευθύμιος (τακτικό μέλος)
 6. Η κα Καλαφάτη Ερασμία (τακτικό μέλος)
 7. Ο κ Μόσχος Νικόλαος (τακτικό μέλος)
 8. Ο κ Τσάμης Ευθύμιος (τακτικό μέλος)

Αναπληρωματικά μέλη Δημοτικής Επιτροπής:

 1. Ο κ Μαλαματίνης Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 2. Ο κ Νάσιος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 3. Ο κ Στρούγκης Ιωάννης (αναπληρωματικό μέλος)
 4. Ο κ Σαββάκης Αριστείδης (αναπληρωματικό μέλος)
 5. Ο κ Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 6. Ο κ Λημνιός Στυλιανός (αναπληρωματικό μέλος)
 7. Η κα Κοκκινάκη Φωτεινή (αναπληρωματικό μέλος)
 8. Ο κ. Βαξεβανόπουλος Μάρκος (αναπληρωματικό μέλος)
 9. Ο κ Ριζόπουλος Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος)
 10. Ο κ Γαργάλας Κωνσταντίνος (αναπληρωματικό μέλος)

 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 2/2024

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

Υπογραφή

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Βόλος 2 Ιανουαρίου 2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ

 

Τα Μέλη

Υπογραφές