ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Προϊσταμένη: Ευμορφία Κων. Ναούμ
Διεύθυνση: Τοπάλη 12 – Δημητριάδος
Τηλ.: 2421353120 και 2421353114
Fax: 2421091304
Email: e.naoum@volos-city.gr

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών προΐσταται των οργανωτικών μονάδων που ανήκουν στη δικαιοδοσία της , με βάση τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου Βόλου, ασκώντας τον εκ του νόμου προβλεπόμενο έλεγχο και εποπτεία της λειτουργίας τους.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Α. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Προϊστάμενος:  Πανταζής Χρυσοβαλάντης
Διεύθυνση :Τοπάλη 12 – Δημητριάδος
Τηλ.: 24213 53125
fax : 24210 – 91304
email: ch.pantazis@volos-city.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:

 • Μεριμνά για την κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις τροποποιήσεις και την προσαρμογή αυτού στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση διαγωνισμών και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη θέσεων  εργασίας, σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και με βάση τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις.
 • Διεξάγει όλες τις υπηρεσιακές υποθέσεις που αφορούν στα θέματα προσωπικού του Δήμου, με κάθε σχέση εργασίας και μεριμνά για την εφαρμογή της αντίστοιχης κείμενης νομοθεσίας
 • Τηρεί ενημερωμένους τους οικείους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μονίμου και του με σύμβαση ΙΔΑΧ προσωπικού του Δήμου, καθώς και τους φακέλους του προσωπικού που έχει συνταξιοδοτηθεί.
 • Εφαρμόζει τις εκάστοτε νόμιμες διαδικασίες που αφορούν στην απογραφή του προσωπικού και την αξιολόγησή του, καθώς επίσης στη σύνταξη του πίνακα υπόχρεων υποβολής δηλώσεων «Πόθεν Έσχες»
 • Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:

 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Προϊσταμένη:  Λαμπρινή Μήτσιου
Διεύθυνση: Κεντρικό Δημαρχείο – Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 2421350187
Φax: 2421097600
Εmail:l.mitsiou@volos-city.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος: 

 • Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο για τη λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου του Δήμου και επιμελείται τη διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας των υπηρεσιών του Δήμου.
 • Προβαίνει στην ανάρτηση εγγράφων και ανακοινώσεων στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και συντάσσει τα σχετικά αποδεικτικά ανάρτησης
 • Επιμελείται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου, όπως η στέγαση και καθαριότητα των υπηρεσιών του Δήμου, τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου.
 • Εκδίδει και αναρτά τις αποφάσεις μετακίνησης αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών (πλην των Διευθύνσεων Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης).
 • Στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας υπάγονται διοικητικά οι καθαρίστριες εσωτερικών χώρων και σχολείων, καθώς και οι σχολικοί φύλακες.

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας:
Τηλεφωνικό κέντρο: 24213 50100- 50103
Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου: 24213 50149- 50150 και 50196
Γραφείο Κλητήρων: 24213 50159
 

Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων

Προϊστάμενος: Σιδερόπουλος Κωνσταντίνος
Διεύθυνση : Κεντρικό Δημαρχείο – Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24213 50206
fax : 24210  97614
email: praktikadb@volos-city.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων είναι η παροχή κάθε είδους διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης προς τα συλλογικά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομικής Επιτροπή, της Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και της Επιτροπής Διαβούλευσης (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).

Τηλέφωνα επικοινωνίας για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων: (24213) 50207-208 και 50295.
 

Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης

Προϊσταμένη: Μιχοπούλου Αγγελική
Διεύθυνση: Τοπάλη- Δημητριάδος (Κτήριο Σκενδεράνη)
Τηλ.: 24210 25536, 37513
Fax: 24210 34454
Email: dimotologio@volos-city.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης:
Το Τμήμα Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης είναι αρμόδιο για τα θέματα που αφορούν την αστικο- δημοτική κατάσταση των πολιτών, καθώς και για τα θέματα εκλογικών διαδικασιών.

 

Τμήμα Ληξαρχείου (Δ.Ε. Βόλου)

Προϊσταμένη: Γκόλια Βασιλική, Ληξίαρχος Δ-Ε Βόλου
Διεύθυνση: Τοπάλη- Δημητριάδος (Κτήριο Σκενδεράνη)
Τηλ.: 24210  21147
Fax: 24210 39439
Εmail: v.golia@volos-city.gr

Αρμοδιότητες Τμήματος Ληξιαρχείου:
Οι αρμοδιότητες που ασκεί το Τμήμα Ληξιαρχείου, είναι οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία που αφορά στην καταχώρηση ληξιαρχικών γεγονότων (γεννήσεων, γάμου, βαπτίσεων, θανάτου, διαζυγίου κλπ), τις μεταβολές που επέρχονται στα γεγονότα αυτά, καθώς και στη έκδοση σχετικών αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων, όπως και στην ενημέρωση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, ληξιαρχείων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας  για θέματα αρμοδιότητας Ληξιαρχείου: (24210) 21691 και 38646.
 

Β’ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμοδιότητες επικοινωνίας Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών 

Στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, ανήκουν τα αποκεντρωμένα Τμήματα και Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων που λειτουργούν στις έδρες των πρώην ΟΤΑ και νυν Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Βόλου. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων είναι σε γενικές γραμμές οι ακόλουθες:

 • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των οικείων προέδρων  συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων και Τοπικών Συμβουλίων.
 • Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των καθ΄ ύλην αρμοδίων αντιδημάρχων Δημοτικών Ενοτήτων.
 • Έκδοση βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, βοσκής, αγροτών, κτηνοτρόφων, πληθυσμού δημοτικής ενότητας και τοπικών κοινοτήτων κλπ.
 • Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων, σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες.
 • Παραλαβή αιτήσεων πολιτών για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις κεντρικές υπηρεσίες, και διαβίβαση των φακέλων των υποθέσεων των πολιτών στην αρμόδια για τη διεκπεραίωσή τους δημοτική υπηρεσία με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 • Παραλαβή  από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες των τελικών εγγράφων που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μέριμνα για την παράδοσή τους στους πολίτες.
 • Υποδοχή και διαχείριση των παραπόνων και των προτάσεων των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών του Δήμου.

 

Στοιχεία επικοινωνίας Αποκεντρωμένων Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε. Ν. Ιωνίας - Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αισωνίας

Προϊστάμενος
Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131- Ν. Ιωνία Βόλου  (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας)
Τηλ.: 24213 53104
Fax: 24210 67070
Γραμματεία Τμήματος : 24213 53111
Πρωτόκολλο: 24213 53106 και 53111
Γραφείο Κλητήρων: 24213 53126

Γραμματεία Αντιδημάρχου Ν. Ιωνίας - Αισωνίας 
Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131- Ν. Ιωνία Βόλου  (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας)
Τηλ.: 2412353100, 2421353153 και 2421060196
Fax: 2421068448

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αισωνίας
Διεύθυνση: Διμήνι Βόλου (πρώην Δημαρχείο Αισωνίας)
Τηλ.: 2421353603
Fax.: 2421353611

 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε. Αγριάς ΑΓΡΙΑΣ -  Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε. Αρτέμιδας

Προϊσταμένη: Σταμάτη Μαρία 
Διεύθυνση: Πορφυρογένη 2 - Αγριά Βόλου (Δημαρχείο πρώην Δήμου Αγριάς)
Τηλ.: 2428350035, 2428350028
Fax: 2428069070
Email: m.stamati@volos-city.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2428350010, 2428350011

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αρτέμιδας
Διεύθυνση: Άνω Λεχώνια (Δημαρχείο πρώην Δήμου Αρτέμιδας)
Τηλ.: 2428093207 (εσωτ.4)
Fax: 2428093654

 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε. Ν. Αγχιάλου (Τηλέφωνα επικοινωνίας Νέας Αγχιάλου)

Προϊσταμένη: Σιώσιου Ελένη 
Διεύθυνση: Ελευθερίας 23- Ν. Αγχίαλος  (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Αγχιάλου)
Τηλ.: 2428350316
Fax: 2428078715
Email: esiosiou@volos-city.gr

Γραφείο Γραμματείας: 2428350333 Fax:2428078713
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων: 24283 50319,24283 50312, 24283 50333. Fax: 2428078715.
Ληξιαρχείο: Ληξίαρχος: Κατρακαλίδου Αφροδίτη
Τηλ: 2428350312, Fax: 24280 78715,
Email Ληξίαρχου: a.katrakalidou@volos-city.gr
 

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων Δ.Ε. Πορταριάς

Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων Πορταριάς  και Μακρινίτσας
Προϊστάμενος: Σίμου Θέκλα 
Διεύθυνση: Πορταριά Βόλου   (Δημαρχείο πρώην Δήμου Πορταριάς)
Τηλ. 2428350100 και 104
Fax: 2428099772
Email: de.portarias@volos-city.gr 

Γραμματεία : 2428350100
Γραμματεία Τ.Κ. Άλλης Μεριάς: 2421046414
Ληξιαρχείο: 2428350112, 2428350113  και fax: 24280 90154 - Ληξίαρχος: Γιαννακοπούλου Χαραλαμπία

Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Ιωλκού
Διεύθυνση: Πλατεία Ανακασιάς (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ιωλκού)
Τηλ.: 2421353500, 2421353507
Fax.: 2421353503

 

Γραφεία Ανταποκριτών ΟΓΑ Δημοτικών Ενοτήτων

Δημοτική Ενότητα Ν. Ιωνίας - Τ.Κ.  Γλαφυρών
Λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 13:00 μ.μ.- 14:30 μ.μ.
Διεύθυνση: Λ. Ειρήνης 131- Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Ιωνίας
Τηλ. 24213 53119

Δημοτική Ενότητα Αισωνίας
Ανταποκρίτρια: Κωσταρά Νίκη
Διεύθυνση: Διμήνι Βόλου (πρώην Δημαρχείο Αισωνίας)
Τηλ.: 2421353605

Δημοτική Ενότητα Ν. Αγχιάλου 
Διεύθυνση: Ελευθερίας 23- Ν. Αγχίαλος  (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ν. Αγχιάλου)
Δημοτική Κοινότητα Ν. Αγχιάλου- Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.- Ανταποκριτής: Δροσόπουλος Δημήτριος
Τηλ. 2428350319

Τοπική Κοινότητα Μικροθηβών
Κάθε Τετάρτη από 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.
Ανταποκρίτρια: Κριτσίλα Βασιλική
Τηλ.: 24283 50318

Τοπική Κοινότητα Αϊδινίου
Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από 9:00 π.μ. - 13:00 μ.μ.
Ανταποκριτής: Δράγνης Στυλιανός 
Τηλ. 24283 50311

Δημοτική Ενότητα Αγριάς και Τ.Κ. Δράκειας
Κάθε Τρίτη
Ανταποκρίτρια: Ψαρόμπα Ιωάννα
Διεύθυνση: Πορφυρογένη 2- Αγριά Βόλου  (Δημαρχείο πρώην Δήμου Αγριάς)
Τηλ.: 24283 50029

Δημοτική Ενότητα Αρτέμιδας
Από Τετάρτη έως και Παρασκευή
Ανταποκρίτριες: Αϊβαλή Μαριάννα  και Σίμου Θέκλα.
Διεύθυνση: Άνω Λεχώνια (πρώην Δημαρχείο Αρτέμιδας) 
Τηλ.: 2428093207 (εσωτ. 1)

Δημοτική Ενότητα Πορταριάς
Κάθε Δευτέρα
Διεύθυνση: Πορταριά Βόλου (Δημαρχείο πρώην Δήμου Πορταριάς)
Τηλ. 24283 50115

Δημοτική Ενότητα Μακρινίτσας
Από Τρίτη έως και Πέμπτη
Ανταποκρίτρια: Κοντοζήση Ασημίνα
Διεύθυνση: Πλατεία Μακρινίτσας (Κοινοτικό Κατάστημα πρώην Κοινότητας Μακρινίτσας)
Τηλ.: 2428350400

Δημοτική Ενότητα Ιωλκού
Ανταποκριτής: Δουζένης Απόστολος
Διεύθυνση: Πλατεία Ανακασιάς (Δημαρχείο πρώην Δήμου Ιωλκού)
Τηλ.: 2421353522