ΑΠΑΙΤΟΎΜΕΝΑ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΗ ΣΎΝΤΑΞΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΏΝ ΓΕΓΟΝΌΤΩΝ

Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης απαιτείται :

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αστυνομική ταυτότητα
 • Οι ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί η γέννηση εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου.

 

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης γάμου απαιτείται :

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου.
 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Οι ληξιαρχικές πράξεις γάμου, εκδίδονται εφόσον έχει τελεστεί ο γάμος εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου.

 

Δήλωση Θανάτου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
 2. Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
 3. Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α” βαθμού συγγένειας.
 4. Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

Για αλλοδαπούς:

 1. Διαβατήριο
 2. Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το θάνατο

Το Ληξιαρχείο λειτουργεί όλες τις αργίες μόνο για τη σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού(ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Δήλωση Γέννησης
Δήλωση γέννησης (άρθρα 20 & 21 ν.344/1976 )
Προθεσμία Δήλωσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Α.Φ.Μ. – Α.Μ.Κ.Α. των γονέων
 5. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου ή Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων αν δεν περιέχεται στην Λ.Π. Γάμου ή στην Λ.Π. Συμφώνου Συμβίωσης

 

Για πολίτες άλλων χωρών :

 1. Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 2. Διαβατήρια – Ληξιαρχική Πράξη Γάμου – Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης – (νόμιμα επικυρωμένα & μεταφρασμένα)
 3. Α.Μ.Κ.Α και Α.Φ.Μ. των γονέων (αν υπάρχουν)

 

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013)

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 10ημέρου δηλαδή απο την 11η ημέρα μέχρι και την 100η από τη γέννηση
και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 20, δηλαδή μετά την 100η ημέρα απο την γέννηση

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 15 €.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

 
Δήλωση Βάπτισης

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του Ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς
 2. Ταυτότητα του δηλούντα

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης γέννησης ή να συνταχθεί έκθεση  στον τόπο βάπτισης (με επί πλέον  δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης) και  η οποία έκθεση διαβιβάζεται  στον ληξίαρχο του τόπου γέννησης

Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος, αλλά μπορεί να εκληφθεί ως ονοματοδοσία, όταν στη δήλωσή της προβαίνουν από κοινού οι δύο γονείς.

 

Δήλωση Γάμου (άρθρα 29 & 30 του ν. 344/1976)

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης
Προθεσμία Δήλωσης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Η δήλωση τελέσεως γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός) υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους
 2. Αστυνομικές ταυτότητες των συζύγων ή Διαβατήρια – πιστοποιητικά νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα για αλλοδαπούς
 3. Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων

Εκπρόθεσμη δήλωση: (που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 40ημέρου δηλαδή από την 41η ημέρα μέχρι και την 130η από το γάμο

και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 29, δηλαδή μετά την 130η ημέρα από το γάμο.

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις, δηλαδή το άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε δηλ. 15 €.

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρίζεται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως Ιερολόγηση ή συντάσσεται έκθεση Ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου και στη συνέχεια στέλνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει συνταχθεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.

Δήλωση Διαζυγίου

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Εάν ο γάμος λύθηκε με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

 1. Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως, για θρησκευτικό γάμο (προαιρετικά)
 2. Δικαστική Απόφαση για τη λύση του γάμου, έκθεση επίδοσης της απόφασης ή έκθεση παραίτησης από την άσκηση των ενδίκων μέσων, πιστοποιητικό από τη Γραμ. του Πρωτοδικείου περί της άσκησης ή μη των προβλεπόμενων ενδίκων μέσων.
 3. Αν ο γάμος έχει γίνει στο Βόλο η καταχώριση γίνεται στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 4. Αν δεν υπάρχει ληξιαρχική πράξη γάμου συντάσσεται έκθεση, η οποία αποστέλλεται στο ληξιαρχείο που έχει καταχωρισθεί η ληξιαρχική πράξη γάμου (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου του άλλου ληξιαρχείου).

 Προθεσμία Δήλωσης: Μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία αμετακλήτου της δικαστικής απόφασης

Εάν ο γάμος λύθηκε συναινετικά με συμβολαιογραφική πράξη:

 1. Η συμβολαιογραφική πράξη
 2. Το Διαζευκτήριο της Ιεράς Μητροπόλεως για θρησκευτικό γάμο (υποχρεωτικά)

Η κατάθεση του αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης γίνεται μόνο στο Ληξιαρχείο, όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.

Για τη λύση του γάμου με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν υφίσταται εκπρόθεσμο δήλωσης λύσης του γάμου, δεδομένου ότι η έναρξη ισχύος της λύσης του γάμου άρχεται από την ημερομηνία δήλωσης και κατάθεσής του στο Ληξιαρχείο.

Σε κάθε περίπτωση υπόχρεοι για τη δήλωση: οι σύζυγοι (ο ένας εκ των δύο) ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο (πάντα με επίδειξη ταυτότητας).

Σύμφωνο Συμβίωσης (Ν.4356/2015)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου. (άρθρο 1)

Υπόχρεοι για τη δήλωση: ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
 2. Ταυτότητες (Διαβατήρια για αλλοδαπούς)
 3. Α.Μ.Κ.Α.- Α.Φ.Μ. των συμβαλλομένων
 4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και των δύο συμβαλλομένων ( νομίμως μεταφρασμένο & επικυρωμένο για αλλοδαπούς)

 Λύση

1. Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.

2. Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξίαρχο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του. (άρθρο 7)

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης είναι μεταβολή (άρθρο 14 ν. 344/1976) και καταχωρίζεται εντός μηνός

Δήλωση Ονοματοδοσίας

Η ονοματοδοσία αποτελεί τη μοναδική διαδικασία κτήσης κυρίου ονόματος νεογνού, το οποίο καταχωρίζεται στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεώς του, ύστερα από κοινή δήλωση των γονέων, που του ασκούν τη γονική μέριμνα ή του ενός απ΄αυτούς, εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. (αρ. 25 Ν. 344/76)

Ειδικότερα, η άσκηση της ονοματοδοσίας του τέκνου, είτε είναι βαπτισμένο είτε είναι αβάπτιστο, πραγματοποιείται με δήλωση του κυρίου ονόματος του τέκνου προς τον αρμόδιο ληξίαρχο, ο οποίος είναι από το νόμο το μόνο αρμόδιο όργανο του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η σχετική δήλωση των γονέων.
Επισυνάπτεται σχετική δήλωση – αίτηση των γονέων.

 

Διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων (αρθ.13 του Ν.344/76), με το εξής περιεχόμενο

Διορθώσεις σε Ληξιαρχικές Πράξεις γίνονται:

Α) Με τελεσίδικη δικαστική απόφαση
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν από τον αιτούντα τη διόρθωση είναι τα παρακάτω:

 1. Δικαστική απόφαση
 2. Έκθεση επίδοσης στον Εισαγγελέα
 3. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

Β) Με έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, όταν πρόκειται για σφάλματα, παρεισφρήσαντα στη Ληξιαρχική Πράξη εκ παραδρομής και δεν αφορούν στον τόπο, στο χρόνο, στην ημερομηνία και στην ώρα τέλεσης του ληξιαρχικού γεγονότος.
Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν

 1. Έγκριση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος τη διόρθωση

Γ) Με άδεια Ληξιάρχου, όταν πρόκειται για σφάλματα, παρεισφρήσαντα στη Ληξιαρχική πράξη και αφορούν στον τονισμό ή σε γραμματικούς κανόνες, με την προσκόμιση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το σφάλμα και την αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος τη διόρθωση.

 

Μεταβολές Ληξιαρχικών Πράξεων (άρθρο 14 ν. 344/1976)

Οι μεταβολές που επέρχονται στην κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, βάσει ορισμένων δικαιολογητικών για κάθε περίπτωση μεταβολής.

Οι μεταβολές που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.344/76 όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 4144/2013 είναι: Νομιμοποίηση, αναγνώριση, αποκήρυξη, αμφισβήτηση, προσβολή της πατρότητας, υιοθεσία ενήλικου τέκνου και λύση αυτής, λύση ή ακύρωση γάμου, λύση του συμφώνου συμβίωσης, προσθήκη ή μεταβολή ονόματος, επωνύμου, ιθαγένειας, θρησκεύματος ή αλλαγής φύλου

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός μηνός από τότε που έλαβε χώρα η μεταβολή

Εκπρόθεσμη δήλωση: που θα συμβεί μετά την ισχύ του νόμου 4144/2013 (8-5-2013).

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο
α) ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας
και β) ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας

Όσον αφορά στην επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμη δήλωση, πριν την ισχύ του ν. 4144/2013 (8-5-2013), ισχύουν οι προγενέστερες διατάξεις (άρθρο 49 του ν.344/1976, όπως ίσχυε) δηλ παράβολα χαρτοσήμου 4,5 € και 13,5 € αντίστοιχα

Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου έγγαμης γυναίκας

Η ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις που ο γάμος έχει γίνει πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Η μεταβολή καταχωρείται στο περιθώριο της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση της ενδιαφερόμενης
 2. Αστυνομική ταυτότητα

Αν ο γάμος έχει δηλωθεί σε άλλο Ληξιαρχείο, συντάσσεται έκθεση ανάκτησης οικογενειακού επωνύμου στο ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας (απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου) και η οποία στέλνεται υπηρεσιακά στο ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου για να γίνει η μεταβολή.