ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2020-2023

 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του του Δήμου Βόλου και των Νομικών του Προσώπων για την περίοδο 2020-2023 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τετραετές πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής τους ικανότητας. Στις προτεραιότητες του προγράμματος αντανακλάται η βούληση και το όραμα της Δημοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Εγκρίθηκε με την αρ. 14/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ είχε η προηγηθεί η έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου με την 286/2021 απόφαση. Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του δήμου πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού με τη συνεργασία και συνδρομή όλων των υπηρεσιών του δήμου καθώς και των Νομικών του Προσώπων.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καταρτίστηκε σε δύο φάσεις και περιλαμβάνει:

Α) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: γίνεται περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου και του εσωτερικού του περιβάλλοντος, εντοπίζονται τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και παρουσιάζεται η στρατηγική του Δήμου και οι αναπτυξιακές προτεραιότητές του σε επίπεδο γενικών στόχων.

Β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: αποτυπώνεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με ανάλυση των γενικών στόχων σε συγκεκριμένες ιεραρχημένες δράσεις, με προϋπολογισμό, τετραετή προγραμματισμό και δείκτες παρακολούθησης.

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις Άξονες Προτεραιότητας για κάθε έναν από τους οποίους εξειδικεύονται Μέτρα και Στόχοι.

Άξονας 1ος: «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

Άξονας 2ος: «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,

Άξονας 3ος: «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

Άξονας 4ος: «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας και της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Βόλου για την περίοδο 2020-2023, με βάση την υφιστάμενη κατάσταση του και τα κρίσιμα ζητήματα που εντοπίστηκαν, τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, καθώς και τις επιδιώξεις της Δημοτικής Αρχής, είναι:

«Δήμος σύγχρονος και εξωστρεφής, ελκυστικός και φιλικός στους πολίτες και τους επισκέπτες, με υγιές περιβάλλον, ανθεκτικός στην κλιματική αλλαγή, και με ισχυρή τοπική ταυτότητα»