ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση

αριθ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  7/11/2020 έως 16/11/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 5/10/2020 έως 7/10/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη τριών (3) συνολικά ατόμων (ενός Κηπουρού ΔΕ, ενός Οδηγού ΔΕ και ενός Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  4/10/2020 έως 13/10/2020

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 55956/21-8-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 55956/21-8-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ 3/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ"

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 24-26 / 8 / 2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 3/2020 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020», του υποέργου «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ»

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 3/8/2020 έως 11/8/2020