ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη Κτηνιάτρου με σύμβαση ΙΔΟΧ
η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Δήμου αναφορικά με τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, οργάνωση και λειτουργία καταφυγίου κ.λ.π.)
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών,
Δεκατεσσάρων (14) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα  Γ΄ κατηγορίας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) Σαράντα επτά (47) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων /Συνοδών Απορριμματοφόρων, εξήντα ένα  (61) υπαλλήλων
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΟΧ 2/2024 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών έξι,  (6) υπαλλήλων, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών έξι,  (6) υπαλλήλων, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ
 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΧ 2/2024  ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ
ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  200 - ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ   
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για μια (1)  θέση ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
στο πλαίσιο του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ της ΣΟΧ1/2024 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης & βαθμολογίας, επιτυχόντων και απορριπτόμενων υποψηφίων της  αριθ.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών
σαράντα τεσσάρων (44) συνολικά υπαλλήλων, διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα: