ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Βόλου, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν
σήμερα, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την
υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα τουρισμού ( τουριστική προβολή του Δήμου
Βόλου

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ 5/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου Βόλου

για την πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανάρτηση

πινάκων κατάταξης και απορριπτόμενων υποψηφίων της αριθ. ΣΟΧ 4/2020 ανακοίνωσης του Δήμου Βόλου, ειδικότητας ΔΕ Οδηγός (με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ή C κατηγορίας – ΚΘ 402), όπως αυτοί ανασυντάχθηκαν σε εφαρμογή της 1215/2020 απόφασής του ΑΣΕΠ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση

αριθ. ΣΟΧ 5/2020 για την πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  7/11/2020 έως 16/11/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΣΟΧ 4/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΌΝΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ
 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με έναν (1) Ιατρό Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 5/10/2020 έως 7/10/2020

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Ανακοίνωση αριθ. ΣΟΧ 4/2020 για την πρόσληψη τριών (3) συνολικά ατόμων (ενός Κηπουρού ΔΕ, ενός Οδηγού ΔΕ και ενός Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  4/10/2020 έως 13/10/2020

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 55956/21-8-2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 55956/21-8-2020 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ