ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ
Σαράντα (40) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού καθαριότητας εξωτερικών χώρων (Συνοδών Απορριμματοφόρων), για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, καθώς και ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 2/2023
για την πρόσληψη ΔΈΚΑ (10) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ταφών Εκταφών, στη Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3/2023
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, καθώς και ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 3/2023 για την πρόσληψη δυο (2) ατόμων σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2 / 2023 για την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων στη Διεύθυνση Κοιμητηρίων του Δήμου Βόλου 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  22/8/2023 έως 31/8/2023 ώρα 23.59 μμ    ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 22/8/2023 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2023 για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3 / 2023 για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων σε υπηρεσίες του Δήμου Βόλου ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  12/8/2023 έως 21/8/2023 ώρα 23.59 μμ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 12/8/2023 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πρόσληψη προσωπικού (155 ατόμων) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2023-2024
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης: - Ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
  Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης: - Ενός (1) ατόμου κλάδου/ειδικότητας ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ή ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ