ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ, ΤΜΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353177, 2421353178

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353185

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353170, 2421353171

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353179

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353175

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353174

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ 5, Τ.Κ 38500

2421353186

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΤΕΡΜΑ, Ν. ΙΩΝΙΑ, Τ.Κ.38500

2421080865

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕ ΑΓΡΙΑΣ

ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

2428350024

ΠΡΟΙΣ/ΝΟΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

2428350105

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΕ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 

2428350311

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΕ ΑΙΣΩΝΕΙΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΙΣΩΝΕΙΑΣ

2421335360

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΕ ΙΩΛΚΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΙΩΛΚΟΥ

2421072915

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΕ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

2428093207

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΔΚ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2428099140

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι αρμόδια για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων, της χωριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τη συντήρηση των οχημάτων του Δήμου. Η Διεύθυνση έχει και την αρμοδιότητα της Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο
του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες της, το Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας και τα πολυδύναμα Τμήματα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου των δημοτικών ενοτήτων Αγριάς και Πορταριάς.

 • Εποπτεύει τη διαδικασία εφαρμογής και λειτουργίας των αποφάσεων και κανονιστικών πράξεων οι οποίες αφορούν τα τμήματα και τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης.
 • Μελετά και εισηγείται τη λήψη των μέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και τμημάτων της Διεύθυνσής.
 • Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προς το Δήμαρχο και την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την πρόβλεψη πιστώσεων, αναμόρφωση πιστώσεων που αφορούν στην εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 • Ενεργοποιεί το υπάρχον δυναμικό της Δ/νσης για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (πλημμυρών, πυρκαγιών κ.λ.π.) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Γραφείο Γραμματείας

Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στη Διεύθυνση και τα τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ)

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Μεριμνά και εισηγείται για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας, στην περιοχή του Δήμου. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, καθώς και με τη Διεύθυνση Πρασίνου, για την οργάνωση της πυροπροστασίας και τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των ευαίσθητων περιοχών (περιαστικών δασών, πάρκων κλπ.) από εκδήλωση πυρκαγιάς. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:

 • Παρέχει την αναγκαία οργάνωση και υποδομή για τη λήψη μέτρων πολιτικής προστασίας
 • Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 • Επιμελείται την εφαρμογή του ετήσιου ειδικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας κατά το σκέλος που τα οικεία περιφερειακά προγράμματα, μέτρα και δράσεις, έχουν τοπικό χαρακτήρα.
 • Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα και την κινητοποίηση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εφόσον συμβαίνουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλου.
 • Μεριμνά, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρασίνου, για την προμήθεια, τη φύλαξη, τη διάθεση των μέσων δράσης και το συντονισμό του απαραίτητου δυναμικού για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.
 • Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρασίνου, για τον καθαρισμό περιοχών ευαίσθητων σε πυρκαγιές (π.χ. περιαστικά δάση, πάρκα κλπ.).
 • Μεριμνά για τη φύλαξη και επικαιροποίηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας.
 • Γενικά εκτελεί κάθε πράξη και ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση και υλοποίηση του έργου της πολιτικής προστασίας.

Πολιτική Άμυνα

 • Ασκεί τις αρμοδιότητες της Πολιτικής Άμυνας όπως αυτές καθορίζονται από τις εγκύκλιες διαταγές και οδηγίες των υπερκείμενων υπηρεσιών Πολιτικής Άμυνας.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά την εν λόγω αρμοδιότητα.

Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμάτων & Ανακυκλώσιμων Υλικών

 • Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας συλλογής και μεταφοράς.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 • Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κλπ).
 • Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες για την εφαρμογή των σχεδιασμών και προγραμμάτων που αναφέρονται στα προηγούμενα.
 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.

Τμήμα Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων & Ειδικών Συνεργείων

 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Είναι αρμόδιο για τον καθαρισμό των ακτών.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.
 • Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου (απορριμματοφόρα, διάφορα
αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα), μεριμνώντας για την τήρηση του μητρώου και των φακέλων τους, τη στελέχωση, την ασφάλιση και τον εφοδιασμό τους με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

 • Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.
 • Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΔΕ Ν. Ιωνίας

Το Τμήμα υπάγεται διοικητικά στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. Στο Τμήμα υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του, το πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου της δημοτικής ενότητας Αισωνίας, καθώς και το πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου της δημοτικής ενότητας Ν. Αγχιάλου. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:

 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και τη μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΔΕ Αγριάς

Το Τμήμα λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Στο Τμήμα υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα του το πολυδύναμο Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου της δημοτικής ενότητας Αρτέμιδας. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής. 

Αρμοδιότητες Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης.
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

Αρμοδιότητες Πρασίνου

 • Καταγράφει, συγκεντρώνει και ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για τη φύτευση, συντήρηση και προστασία του άλσους, του δάσους, των πάρκων – πλατειών – δενδροστοιχιών – νησίδων κ.λ.π. της δημοτικής ενότητας καθώς και την αποκομιδή και άμεση απομάκρυνση των πάσης φύσεως προϊόντων καθαρισμού αυτών καθώς και των κλαδιών από το κλάδεμα των δέντρων κ.λ.π.
 • Εκτελεί κάθε εργασία για τον συντονισμό και καθαρισμό από ξερά χόρτα και κλαδιά πευκόφυτων εκτάσεων και την διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βόλου και την αρμόδια Διεύθυνση.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που προκύπτει από το αντικείμενό του.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται έργο που υπερβαίνει τις τρέχουσες εργασίες συντήρησης πρασίνου, ενημερώνει τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου, η οποία επιλαμβάνεται σχετικά.

Αρμοδιότητες Συντήρησης Υποδομών

 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών της δημοτικής ενότητας (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει για τα διάφορα προβλήματα τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, προκειμένου να επιλυθούν με τον ταχύτερο τρόπο.
 • Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για τη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου.
 • Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες συντήρησης μεγαλύτερης κλίμακας από τις τρέχουσες, ενημερώνει το Τμήμα Συντηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο επιλαμβάνεται σχετικά.

Αρμοδιότητες Κοιμητηρίου

 • Μεριμνά για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 • Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών για εκταφές και παρατάσεις χρόνου ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια της περιοχής ευθύνης του.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια των χώρων των κοιμητηρίων.

Πολυδύναμο Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΔΕ Πορταριάς

Το Τμήμα λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Στο Τμήμα υπάγονται διοικητικά και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες του, τα πολυδύναμα Γραφεία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Συντήρησης Υποδομών και Κοιμητηρίου των δημοτικών ενοτήτων Ιωλκού και Μακρινίτσας. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:

 • Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και τη μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 • Μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 • Μεριμνά για το πλύσιμο και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών.
 • Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων. 
 • Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ.

 

Αρμοδιότητες Πρασίνου

 • Καταγράφει, συγκεντρώνει και ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για τη φύτευση, συντήρηση και προστασία του άλσους, του δάσους, των πάρκων – πλατειών – δενδροστοιχιών – νησίδων κ.λ.π. της δημοτικής ενότητας καθώς και την αποκομιδή και άμεση απομάκρυνση των πάσης φύσεως προϊόντων καθαρισμού αυτών καθώς και των κλαδιών από το κλάδεμα των δέντρων κ.λ.π.
 • Εκτελεί κάθε εργασία για τον συντονισμό και καθαρισμό από ξερά χόρτα και κλαδιά πευκόφυτων εκτάσεων και την διάνοιξη ζωνών πυρασφάλειας, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Βόλου και την αρμόδια Διεύθυνση.
 • Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που προκύπτει από το αντικείμενό του.
 • Σε περίπτωση που απαιτείται έργο που υπερβαίνει τις τρέχουσες εργασίες συντήρησης πρασίνου, ενημερώνει τη Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου, η οποία επιλαμβάνεται σχετικά.

Αρμοδιότητες Συντήρησης Υποδομών

 • Συγκεντρώνει πληροφορίες για την καλή λειτουργία των υποδομών της δημοτικής ενότητας (π.χ. ηλεκτροφωτισμός) και ενημερώνει για τα διάφορα προβλήματα τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου, προκειμένου να επιλυθούν με τον ταχύτερο τρόπο.
 • Ενημερώνει τη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου για τη συντήρηση και αποκατάσταση των βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της δημοτικής ενότητας.
 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου.
 • Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες συντήρησης μεγαλύτερης κλίμακας από τις τρέχουσες, ενημερώνει το Τμήμα Συντηρήσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, το οποίο επιλαμβάνεται σχετικά.

Αρμοδιότητες Κοιμητηρίου

 • Μεριμνά για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 • Διαχειρίζεται αιτήματα πολιτών για εκταφές και παρατάσεις χρόνου ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια της περιοχής ευθύνης του.
 • Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια των χώρων των κοιμητηρίων.

Διαχείριση Ηλεκτρικών - Ηλεκτρονικών Συσκυεών

Η Διεύθυνση  έχει συνάψει σύμβαση με εταιρεία εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και διατηρεί ειδικό χώρο  στις εγκαταστάσεις της στην οδό Χατζηπέτρου 5 για την εναπόθεσή τους.

Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου

Υπάρχει αναρτημένος

Πολιτική Προστασία

Μνημόνια Ενεργειών για την Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών Πολιτικής Προστασίας

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2019-2020

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 2019-2020

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018 – 2019

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΚΑΝΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ με οδηγίες για σύνταξη σχεδίου προετοιμασίας έκτακτης ανάγκης

ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟ

 

Email Επικοινωνίας

dkathar@volos-city.gr

Παράπονα Πολιτών - Καταγραφή Προβλημάτων

Εφαρμογή του NOVOVILLE