ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Η Διεύθυνση Πρασίνου είναι η αρμόδια υπηρεσία για την προστασία και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για τη συντήρηση και ανάπτυξη των χώρων πρασίνου του Δήμου σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πρασίνου στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση υπάγεται διοικητικά το αποκεντρωμένο Τμήμα Πρασίνου της δημοτικής ενότητας Ν. Ιωνίας.

Οι αρχές ανάπτυξης και προστασίας του αστικού - περιαστικού πρασίνου του Δήμου Βόλου (Κανονισμός για το Πράσινο) καθορίζονται από την υπ' αρ. 702/2012 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. 

Στοιχεία επικοινωνίας Διεύθυνσης Πρασίνου

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Πρασίνου

Ο πολίτης μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Πρασίνου είτε με τηλεφωνική είτε με ηλεκτρονική επικοινωνία είτε με αίτηση για τα ακόλουθα:
  • Φύτευση νέων δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Κλάδεμα δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Κοπή δένδρων σε πεζοδρόμια ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου. Στη συνέχεια κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Πρασίνου, θα γνωμοδοτήσει σχετικώς η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και θα λάβει την τελική απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εκδοθεί η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας σε περίπτωση κοπής του δένδρου. 
  • Βοτάνισμα ζιζανίων (αγριόχορτων) σε χώρους φυτών ή σε κοινόχρηστους χώρους Πρασίνου
  • Αποκομιδή κλαδιών ή απορριμάτων από πάρκα και πλατείες 
  • Πάσης φύσεως θέμα που αφορά τη συντήρηση χώρων πρασίνου (π.χ. πότισμα δένδρων, στήριξη δένδρων με πασσάλους, βλάβη σε αρδευτικό σύστημα πάρκων, πλατειών, νησίδων κτλ)
  • Πάσης φύσεως θέμα που αφορά την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του αστικού- περιαστικού πρασίνου
  • Συμβουλές για διαμορφώσεις και φυτεύσεις σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους
  • Συμβουλές για πάσης φύσεως θέματα φυτοπροστασίας και ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση - καταπολέμηση  του κόκκινου σκαθαριού των φοινικοειδών σε ιδιωτικούς ή σε κοινόχρηστους χώρους