Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθύντρια: Παπαδανιήλ Βασιλική
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου, Πλατεία Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 2421350126
Email: v.papadani@volos-city.gr

 

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για τη λειτουργική σύνδεση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων με το Δήμο. Συγχρόνως, η Διεύθυνση μεριμνά για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Δ/νσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. 

 • Εποπτεύει την κατάρτιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, παρακολουθεί την πορεία της εκτελέσεως αυτού και υποδεικνύει, όταν παρίσταται ανάγκη, τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την εξασφάλιση των εσόδων ή τη συγκράτηση των δαπανών.
 • Διαχειρίζεται τις πιστώσεις που διατίθενται για εκτέλεση έργων και προμηθειών αρμοδιότητας της Δ/ίσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για την κατάρτιση των κανονισμών επιβολής, βεβαιώσεως και εισπράξεως των δικαιωμάτων αυτών.

 

Τμήματα Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Γραμματείας

Εκτελεί τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης (διεκπεραίωση – αρχειοθέτηση αλληλογραφίας κ.λ.π.)
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 2421350143
 

Τμήμα Δημοτικών Προσόδων

Προϊσταμένη: Κατερίνα Παυλίδου
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 2421350114
Email: prosodon@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Επιμελείται την κατάρτιση του Δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων, παρακολουθεί την εκτέλεσή του, μελετά τα οικονομικά ζητήματα του Δήμου και εισηγείται σχετικά.
 • Εισηγείται σχετικά με την επιβολή, κατάργηση, μείωση ή αύξηση των υπέρ του Δήμου φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ελέγχει τα στοιχεία βεβαιώσεως κάθε δημοτικής προσόδου, βεβαιώνει αυτά και αποστέλλει στο ταμείο του Δήμου τους οικείους βεβαιωτικούς τίτλους χρηματικών καταλόγων κ.λ.π.
 • Εκτελεί κάθε προπαρασκευαστική εργασία που αφορά στη διαγραφή βεβαιωθέντων ή επιστροφή αχρεοστήτως εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων και καταρτίζει τους οικείους πίνακες διαγραφής ή επιστροφής.
 • Εκτελεί κάθε εργασία που αφορά στη διαδικασία εκμισθώσεως ή εκποιήσεως κινητών πραγμάτων του Δήμου.
 • Διεξάγει κάθε προπαρασκευαστική εργασία για τη δικαστική ή διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ του Δήμου και των δημοτών.

 

Τμήμα Ταμείου

Προϊσταμένη: Τσιφλόγλου Ιωάννης
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου  Βόλος
Τηλ.: 2421350155, 2421350156
Email : tamias@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Διενεργεί τις πάσης φύσεως εισπράξεις κατανομών, επιχορηγήσεων (κρατικών, κοινοτικών, κλπ), καθώς και των τελών, προστίμων, δικαιωμάτων κλπ των πολιτών, που συναλλάσσονται με το Δήμο Βόλου.
 • Ενημερώνει τους πολίτες για τις οφειλές τους και προβαίνει στη δέσμευση της λήψης φορολογικής ενημερότητας από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων χρεών, που δημιουργούνται στο Δήμο.
 • Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, προβαίνει στη ρύθμιση ή στη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των οφειλών των πολιτών και χορηγεί βεβαιώσεις περί μη οφειλής τελών, ΤΑΠ εισφορών, κλπ
 • Είναι αρμόδιο για την πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του Δήμου προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, τους προμηθευτές του Δήμου, καθώς και την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου.

 

Τμήμα Λογιστηρίου

Προϊσταμένη:  Παπαδανιήλ Βασιλική
Διεύθυνση : Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 24213 50194, 24213 50140
Email :v.papadani@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Καταρτίζει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και τις σχετικές εκθέσεις που τον συνοδεύουν.
 • Παρακολουθεί γενικά την πορεία εκτελέσεως του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και εισηγείται τις αναμορφώσεις αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και αναπληρωματικών ή εκτάκτων πιστώσεων.
 • Επιμελείται την έγκριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής, κάθε δαπάνης, προς εξασφάλιση του νομίμου και κανονικού αυτής.
 • Αποστέλλει τα χρηματικά εντάλματα στον ταμία του Δήμου υπογεγραμμένα από τον προϊστάμενο του τμήματος και το Δήμαρχο.
 • Ελέγχει τα αποτελέσματα της εκτελέσεως του προϋπολογισμού και λογοδοσίας εν γένει του Δημοτικού Ταμείου.

 

Τμήμα Μισθοδοσίας

Προϊσταμένη: Τσενή Μαρία
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 2421350141
Email: m.tseni@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :
Παρακολουθεί τις νομοθετικές αλλαγές και διεκπεραιώνει κάθε διαδικασία που αφορά στη μισθοδοσία του κάθε φύσεως προσωπικού του Δήμου Βόλου, επεξεργάζεται τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση αναμόρφωσης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού της μισθοδοσίας.  

 

Τμήμα Ισολογισμού – Διπλογραφικού και Οικονομικής Πληροφόρησης

Αναπληρωτής Προϊστάμενος: Απόστολος Απλαντής
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 2421350246
Email: diplograf@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Μεριμνά για την εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών καταστάσεων στις αρμόδιες αρχές Δ.Ο.Υ.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μεριμνά για τη σύνταξη του ισολογισμού.
 • Διεξάγει τον έλεγχο για την ορθή μεταφορά των οικονομικών στοιχείων από το δημόσιο λογιστικό στο διπλογραφικό σύστημα λογιστικής απεικόνισης.
 • Τηρεί το μητρώο παγίων και αρχείο έργων σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις.
 • Εφαρμόζει την αναλυτική λογιστική.
 • Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των  προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας .
 • Μεριμνά  για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες τα περιοδικά οικονομικά απολογιστικά και στατιστικά στοιχεία.
 • Προσδιορίζει τους οικονομικούς δείκτες για τη δανειοληπτική δυνατότητα του Δήμου.

 

Τμήμα Προμηθειών

Προϊσταμένη: Ζήνα Καντόλα
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου Βόλος
Τηλ.: 2421350106
Email: z.kantola@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Ενεργεί τις προμήθειες κάθε είδους υλικών που είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες του Δήμου, σύμφωνα με τους νόμους, διατάγματα και εγκύκλιες διαταγές που ισχύουν.
 • Τηρεί το  αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που αναθέτει ο Δήμος. 
 • Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράμματος των  απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει τη σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Δήμου.
 • Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.
 • Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών,

 

Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

Προϊστάμενος: Επαμεινώνδας Μαρίτσης
Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Νέας Ιωνίας Λεωφόρος Ειρήνης 131 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 2421353109
Fax:  2421353128
Email: nontasdvolou@hotmail.grvasdekis@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • H διασφάλιση της δημοτικής περιουσίας και η γενικότερη προστασία της (π.χ. από καταπατήσεις)
 • H συνεχής παρακολούθηση τήρησης των όρων των συμβάσεων (μισθωτήρια, παραχωρήσεις κλπ.)
 • H διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκμίσθωση, παραχώρηση κλπ. των δημοτικών ακινήτων
 • H διαχείριση της περιουσίας (π.χ. ανάθεση σύνταξης διαχειριστικών μελετών για δασικές εκτάσεις, παραχώρηση βοσκοτόπων, παραχώρηση εκμετάλλευσης γης για κοινωνικούς σκοπούς κλπ.)
 • H υποβολή προτάσεων επωφελέστερης αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας.

Επιπλέον στο εν λόγω τμήμα ανήκει και η διαχείριση δεκατεσσάρων (14) κληροδοτημάτων του νέου Δήμου Βόλου (Ν. 4182/2013).

 

Τμήμα Αποθήκης

Προϊσταμένη: Κούτνα Δέσποινα
Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας Λεωφόρος Ειρήνης 131 Νέα Ιωνία
Τηλ.: 2421353110
Fax : 2421353112
Email: th.simou@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Διενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη διαχείριση των ειδών και υλικών που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες των υπηρεσιών, παραλαμβάνει αυτά μέσω των επιτροπών παραλαβών που ορίζονται αρμοδίως, τα ταξινομεί σε αποθήκες και φροντίζει για τη διαφύλαξη, την καλή συντήρηση και τη διάθεσή τους στις υπηρεσίες του Δήμου, βάσει εντολών των αρμοδίων Διευθυντών
 • Τηρεί τα βιβλία αποθηκών υλικών
 • Εκδίδει τα σχετικά δελτία εισαγωγής και εξαγωγής
 • Ενεργεί την απογραφή των υλικών στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης και ενημερώνει το βιβλίο παγίων με τις αποσβέσεις
 • Φροντίζει για την έγκαιρη ανανέωση των υλικών που πρόκειται να εξαντληθούν, τόσο των κεντρικών, όσο και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου

 

Τμήμα Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων

Προϊστάμενος: Απόστολος Γαϊτάνης
Διεύθυνση: Δημαρχείο Βόλου Πλατεία Ρήγα Φεραίου, Βόλος
Τηλ.: 2421350199
Fax: 2421097608
Email: a.gaitanis@volos-city.gr

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής :

 • Το τμήμα Νομικών προσώπων και Επιχειρήσεων ενεργεί κάθε πράξη σχετική με τη σύνδεση των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων με το Δήμο, εισηγείται στο Δήμαρχο κάθε θέμα που αφορά στα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις ( διοικητικού ή οικονομικού αντικειμένου ), διεξάγει τη σχετική με τα Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις αλληλογραφία και τηρεί τους σχετικούς φακέλους.
 • Μεριμνά για την εισαγωγή των θεμάτων των Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγείται κατά περίπτωση όταν απαιτείται σχετικά.

 

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών - Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας

Προϊστάμενος: Μαρία Μπλήτα
Διεύθυνση: Πρώην Δημαρχείο Ν. Ιωνίας Λεωφόρος Ειρήνης 131 Νέα Ιωνία
Τηλ : 2421353113

Το Τμήμα υπάγεται διοικητικά και λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του τμήματος διαγράφονται σε γενικές γραμμές ως εξής:

 • Τηρεί και παρέχει στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες κάθε πληροφορία, σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία της δημοτικής ενότητας.   
 • Διενεργεί εισπράξεις οφειλών προς το Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές  ταμειακές εγγραφές, σύμφωνα με ειδικότερες οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Αποδίδει καθημερινά τις εισπράξεις στο κεντρικό ταμείο του Δήμου, είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, είτε απευθείας στο δημοτικό ταμία.
 • Συντάσσει βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων δημοτικής ενότητας.
 • Επιμελείται την είσπραξη των βεβαιωμένων, με ειδικούς χρηματικούς καταλόγους ή βεβαιωτικά σημειώματα, εσόδων και αποδίδει αυτά στις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις ΤΑΠ.
 • Παραλαμβάνει υπεύθυνες δηλώσεις ακινήτων για ηλεκτροδότηση και διεκπεραιώνει αιτήσεις για μεταβολές τ.μ. προς ΔΕΗ. 
 • Εκτελεί κάθε εργασία που προκύπτει από το αντικείμενό του.