Προσωρινών αποτελεσμάτων της αριθ. 61222/6-8-2021 ανακοίνωσης πρόσληψης Σχολικών Καθαριστών/στριων διδακτικού έτους 2021 - 2022