για την πρόσληψη εξήντα επτά (67) συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών στη Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  5-14/10/2021

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΣΟΧ 3/2021 - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"