ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

11/9/2022 έως 20/9/2022 ώρα 23.59μμ

 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , δηλ. ΠΡΙΝ ΤΙΣ 11/9/2022  ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

 

Η αίτηση συμμετοχής (έντυπο ΣΟΧ2 ΔΕ ΥΕ)που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα πρέπει να αναγράφεται "ΑΙΤΗΣΗ - ΣΟΧ 3/2022 και το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ"