με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :
- Τεσσάρων (4) Κηπουρών ΔΕ
- Οκτώ (8) Εργατών Πρασίνου ΥΕ


Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων από 31/3/2022 έως 4/4/2022 και ώρα 23:59