με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών :
- Δώδεκα (12) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
- Σαράντα τριών (43) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ (συνοδοί απορριμματοφόρου)
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων από 8/6/2022 έως 12/6/2022 και ώρα 23:59