ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση του N.1599/1986 (Α ́75) που εκδίδεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης  www.gov.gr  στη διαδρομή https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses  η οποία υποβάλλονταν απαραίτητα μαζί με την αίτηση του υποψηφίου για πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Βόλου, σας ενημερώνουμε ότι λόγω αλλαγής του τρόπου έκδοσής της και με βασικό γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων δεν απαιτείται πλέον η υποβολή της. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :
- τριών (3) Κηπουρών ΔΕ
- δεκαπέντε (15) Εργατών Πρασίνου ΥΕ
- ενός (1) οδηγού ΔΕ με δίπλωμα C΄ κατηγορίας, με ΠΕΙ
- ενός (1) Μηχανοτεχνίτη – Τεχνίτη οχημάτων ΔΕ
για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου