για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου»

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ  26/8/2021 έως και 6/9/2021

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ , δηλ. ΠΡΙΝ ΤΙΣ 26/8/2021 ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά (sox@volos-city.gr), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Βόλου, Λεωφόρος Ειρήνης 131, Τ.Κ. 38446 Ν. Ιωνία Βόλου Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2021 του/της ……… (συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο)» υπόψη κας Καζανίδου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421353122)

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.