ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
της αριθ. 44677/9-6-2021 ΣΟΧ 2/2021 (ΑΔΑ : Ω8ΒΩΩ96-Ο4Υ) ανακοίνωσης του Δήμου Βόλου που αφορά στην πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση Πράξης «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Δήμου Βόλου».