με αριθ. 92136/24-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΙΟ5Ω96-ΟΗΥ)

Δημόσιας Γνωστοποίησης πρόσληψης ενός Ειδικού Συνεργάτη για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται της επιστημονικής γνώσης και κατάρτισης στον τομέα της Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων

Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά  στις   ηλεκτρονικές διευθύνσεις e.naoum@volos-city.gr και elagou@volos-city.gr (με απαραίτητη αναφορά στο θέμα: «Αίτηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη»)  μέχρι και την Τετάρτη 1-12-2021 και θα συνοδεύονται από τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά (ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών).

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται: Τα πλήρη ατομικά στοιχεία του ενδιαφερόμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) , πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα επικοινωνίας και e-mail), καθώς και πίνακας των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στην αίτηση. Ως προς την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, όπως παραπάνω αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι  υποβάλλουν το σχετικό έντυπο μέσω του gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με  το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, στα τηλέφωνα 24213 53120, 53114, 53118 και 53124