ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Στοιχεία επικοινωνίας Γραφείου Δημάρχου 

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Νικολάου 7 (μεταξύ των οδών Δημητριάδος και Ιάσονος)
Τηλέφωνο: 8001150000 (χωρίς χρέωση)
Τηλ. γραφείου: 2421037679 - 2421037478
Fax: 2421037679

Μηχανισμός άμεσης δράσης που λειτουργεί για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων του πολίτη

Διοικητική Βοήθεια

  • Παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές υπηρεσίες ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Εξυπηρέτηση Πολιτών

  • Δέχεται τα αιτήματα, τις υποδείξεις, τις προτάσεις και τα παράπονα των πολιτών, τα καταγράφει, τα διαβιβάζει για επίλυση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, παρακολουθεί την πορείας υλοποίησής τους και μεριμνά για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
  • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο για την υποδοχή παραπόνων, ή την παροχή διοικητικών πληροφοριών προς τους πολίτες.
  • Παρακολουθεί συστηματικά την ιστοσελίδα του Δήμου, συγκεντρώνει τα αιτήματα, τις υποδείξεις, τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών και φροντίζει για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, την επίλυση των προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.
  • Ενημερώνει τους πολίτες για τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες του Δήμου, καθώς επίσης και για τα δικαιώματά τους και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίλυση των προβλημάτων τους.