με επιλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με μυστική ψηφοφορία