ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
με δύο (2) Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και εν ελλείψει Ειδικής Παθολογίας για την παροχή ιατρικής φροντίδας στους ηλικιωμένους ασθενείς ιατρείων των ΚΑΠΗ του Δήμου Βόλου

Προθεσμία υποβολής  αιτήσεων, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,  2/9/2021 έως 6/9/2021.