με αρ. 92040/24-11-2021 (ΑΔΑ:6ΛΘ1Ω96-ΗΓΜ)  ανακοίνωση του Δήμου Βόλου

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση sox@volos-city.gr ,  ενώ πληροφορίες θα δίνονται στο τηλέφωνο 2421353122.
Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ-  ΔΙΜΗΝΟ_ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων- υπεύθυνων δηλώσεων ξεκινά την 26/11/2021 και λήγει την  30/11/2021 και ώρα 23:59