με σύμβαση ΙΔΟΧ, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται του τομέα Περιβάλλοντος