ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2025

ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004   

  1.Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004), είναι υποχρεωμένοι   να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022   (από 02 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022).

 Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι Τρόπους:

 α. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) από το μενού “Υποβολή Αιτημάτων/Κατάθεση Δελτίου Απογραφής”, με χρήση κωδικών taxisnet.

 β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόσληψης της διασποράς του κοροναϊού Covid-19.

 γ. στο εξωτερικό Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες.

  2.Κατά την προσέλευσή τους οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα,  πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 α)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

 β) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου     (ΑΦΜ).         

  γ) Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή Βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

3. Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις. Στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια ή πάθησή τους.   

 4. Ειδικά, οι διαμένοντες στο εξωτερικό  εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα  δικαιολογητικά της παραγράφου 2, πρέπει να προσκομίσουν  κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων των στρατευσίμων εκτυπώνουν τα Δελτία Κατάταξης τα οποία υπογράφονται από τους στρατεύσιμους και τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες .

5. Επίσης οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό,

οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Ε-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές μελλοντικές γι’ αυτούς συνέπειες (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, αδυναμία εύρεσης από Αστυνομικές Αρχές κλπ).

 6. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ τα ΚΕΠ ή τις προξενικές αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος ( www.stratplogia.gr ), από το μενού» .“Υπηρεσίες- Πληροφορίες για την απογραφή μου”.

7. Όσοι  δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α. Ενός (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ. Τρείς μήνες (3) πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

8. Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώο Αρρένων οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν (αδήλωτοι), προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την 31 Μαρτίου 2022 να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας,  από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός  μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο Μητρώο Αρρένων.

9. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα ΚΕΠ η στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού.

.Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι διαθέσιμα στο μενού “Επικοινωνία” του ιστότοπου του Νομικού Σώματος (www.stratogia.gr).

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ &

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ