ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ ΑΔΑ : Ψ7ΩΩΟΕΕΣ-38Ο
     
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΕΣΟΔΩΝ  -  ΕΞΟΔΩΝ     ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ    για το έτος 2022
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΣΟΔΑ  ΚΑΙ  ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 5.000,00
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ  950,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ  ΕΤΟΥΣ 5.608,12
  Σύνολο  Πόρων 11.558,12
     
Κωδικοί Αριθμοί ΕΞΟΔΑ  ΚΑΙ  ΠΛΗΡΩΜΕΣ Προϋπολογισμός σε Ευρώ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 8.826,12
7 ΕΟΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.290,00
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ   Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.150,00
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 292,00
  Σύνολο  Εξόδων  και  Πληρωμών 11.558,12
     
Ψηφίστηκε με την 9/2021 αποφ. Δ.Σ  του ΜΟΥΣΕΙΟΥ Α. ΔΑΜΤΣΑ    
     
                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
     
                                    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ