ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

      ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                 Βόλος,  10  Δεκεμβρίου 2019

          ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                     Αρ.Πρωτ. 105211

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

           ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
         ------------------------

                                                           

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 

Προς τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2002

 

1)  Γνωστοποιούμε προς τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 2002 (Κλάση 2023) τα ακόλουθα:

Οι πιο πάνω στρατεύσιμοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020 (02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ,στα κέντρα Εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

2)  Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης πολιτών  (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με την Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων .

Κατά την προσέλευσή τους ,θα πρέπει να προσκομίσουν απαραίτητα,  πρωτόπυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των παρακάτω δικαιολογητικών:

  α )  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικού Διαβατηρίου.

  β )  Βεβαίωσης Απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.           

  γ)  Βεβαίωση   ΑΜΚΑ η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr καθόσον η αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων ( ΑΔΤ-ΑΦΜ ΑΜΚΑ) στο Δελτίο Απογραφής είναι υποχρεωτική.

3)  Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό θα απογραφούν στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές μέσω του δικτυακού τόπου (www.stratologia.gr) υποχρεούμενοι να προσκομίσουν, εφόσον δε διαθέτουν κάποιο από τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο δικαιολογητικά, επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά τα Δελτία Απογραφής στις Αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες .

4)  Επίσης οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, οφείλουν να γνωστοποιούν υποχρεωτικά κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (Ε-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να αποφευχθούν πιθανές συνέπειες από τη μη ενημέρωση (πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση,αδυναμία εύρεσης από Αστυνομικές Αρχές κλπ) .

5)  Όσοι έχουν Προβλήματα Υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, υποβάλλουν ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, από τις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.

6)  Οι στρατεύσιμοι μπορούν να εκτυπώνουν από τη Δικτυακή Πύλη των Στρατολογικών Υπηρεσιών (www.stratologia.gr) Αποδεικτικό κατάθεσης ΔΑ πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό Αριθμό τους ή τον Αριθμό του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητά τους .

7)  Όσοι  δεν τηρούν τις άνω υποχρεώσεις υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις:

α. Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης ,σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

β.  Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.

γ. Τριών μηνών (3) πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

8)  Οι στρατεύσιμοι πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι κανένας δεν εξαιρείται από την υποχρέωση κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.

9)  Οι μη εγγεγραμμένοι σε Μητρώα Αρρένων (αδήλωτοι) προκειμένου να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες Δελτίο Απογραφής, οφείλουν μέχρι στις 31  Μαρτίου 2020 να υποβάλουν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τους, από την οποία να προκύπτει ότι υπέβαλλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων. Οι παραπάνω έχουν υποχρέωση να απογραφούν εντός  μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο Μητρώο Αρρένων.

 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ &

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ