ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Βόλος 4 . 5 . 2020
Αρ. Πρωτ.: 26328

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ


Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 περί των αρμοδιοτήτων Δημάρχου
2.- Τις αριθ. 20386/20386/12-3-2020 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΛΩ96-ΩΙΙ) και 20999/16-3-2020 (ΑΔΑ Ψ6Ε5Ω96-ΕΚ9), αποφάσεις μας όπως ισχύουν σήμερα, με περίοδο ισχύος έως 4-5-2020.
3.- Την σταδιακή άρση, από 4-5-2020, των περιοριστικών μέτρων που λήφθηκαν στο πλαίσιο προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού.
4.- Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» που αφορά μεταξύ άλλων τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων των υπηρεσιών αυτών.
5.- Τις αριθ. 18926/18-3-2020 και 19244/2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ, όπου καθορίζονται οι υπηρεσίες των οποίων κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση της πλήρους λειτουργίας τους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, και συγκεκριμένα, η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
- Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης
-Υπηρεσίες Κοιμητηρίων
-Υπηρεσίες στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας
- Κοινωνικές Υπηρεσίες (Δημοτικά Ιατρεία, Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
- Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας
- Ληξιαρχεία
- Τεχνικές Υπηρεσίες
- Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσίας και Εξόφλησης Δαπανών)
- Διευθύνσεις ΠρογραμματισμούΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Για το χρονικό διάστημα από την επομένη έκδοσης της παρούσας και καθ’ όσο χρόνο τελεί σε ισχύ η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας εργαζομένων και κοινού στις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου:
1.- Για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες γραφείου (εσωτερικοί χώροι υπηρεσιών), η παροχή εργασίας καθορίζεται σε ποσοστό 40% σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης ή σε επίπεδο Δ/νσεων ή αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων που δεν υπάγονται στη Γενική Δ/νση, με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με κατανομή του προσωπικού στα ωράρια 7:00π.μ.- 15:00μ.μ., 08:00 π.μ.- 16:00 μ.μ. και 09:00 π.μ.- 17:00 μ.μ. , είτε με κατανομή του κανονικού ωραρίου σε βάρδιες, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, με βάση τον εβδομαδιαίο σχεδιασμό λειτουργίας που θα εκπονείται από κάθε οργανική μονάδα (επιπέδου Δ/νσης, αυτοτελούς Τμήματος ή αυτοτελούς Γραφείου) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας για τους υπαλλήλους που απασχολούνται με αυτοπρόσωπη παρουσία στους εσωτερικούς χώρους γραφείων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληροί τον όριο της ασφαλούς απόστασης μεταξύ των συνυπαρχόντων προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας (εν προκειμένω σε κάθε γραφείο) , ήτοι 1,5- 2 μέτρα.
2.- Ειδικά για τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης, δεν θα ισχύσει η εκ περιτροπής απασχόληση, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της μείωσης του ημερήσιου ωραρίου τους, σε ποσοστό 50%, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών τους.
3.- Το ποσοστό των υπαλλήλων, κατά τις ημέρες ή ώρες (στις περιπτώσεις λειτουργίας σε βάρδιες) που δεν παρέχει εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία, υποχρεούται σε παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό και, σε κάθε περίπτωση, τελεί στη διάθεση της υπηρεσίας, προκειμένου να καλύψει τυχόν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και κενά που θα προκύπτουν, για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.
4.- Οι υπηρεσίες των Δ/νσεων Καθαριότητας και Πρασίνου, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και για λόγους πολιτικής προστασίας, εξαιρούνται από την εκ περιτροπής λειτουργία, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην αριθ. 20999 /16-3-2020 (ΑΔΑ Ψ6Ε5Ω96-ΕΚ9) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25475/27-4-
2020 απόφασή μας, πάντα με την τήρηση των υποχρεωτικών μέτρων προστασίας του προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών.
5.- Τα εξωτερικά συνεργεία των λοιπών υπηρεσιών που εξυπηρετούν νευραλγικούς τομείς, κρίσιμους για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου και προστασίας της δημόσιας υγείας των πολιτών, σύμφωνα και με τις αριθ. 18926/18-3-2020 και 19244/2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., ήτοι: α) των Δημοτικών Κοιμητηρίων και των Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τα εξωτερικά συνεργεία της Βιώσιμης Κινητικότητας, στο πλαίσιο της υποχρέωσης διαφύλαξης της ασφαλούς κίνησης των πολιτών, τίθενται σε πλήρη λειτουργία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων.
6.- Εξακολουθεί η αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Βόλου. Οι πολίτες μπορούν να ζητούν την εξυπηρέτησή τους ηλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τα αιτούμενα έγγραφα.
Με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών θα εξυπηρετούνται μόνο έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
7.- Συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.
8.- Οι διαδικασίες υποβολής αιτημάτων και δικαιολογητικών πρόσληψης, στο πλαίσιο ανακοινώσεων- προκηρύξεων που θα εκδίδονται από τον Δήμο Βόλου για την πρόσληψη προσωπικού, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και μόνο σε περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατό, τα σχετικά αιτήματα θα αποστέλλονται ταχυδρομικά.
9.- Εξακολουθεί η υποχρέωση απομάκρυνσης όλων των υπαλλήλων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους χώρους συναλλαγής κοινού και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρύνονται υποχρεωτικά από την υπηρεσία τους.
10.- Η διακίνηση της αλληλογραφίας μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου εξακολουθεί να πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά , συμπεριλαμβανομένων και όλων των αιτούμενων αδειών προσωπικού (κανονικών, ειδικού σκοπού για τους γονείς μαθητών, αναρρωτικών κ.λ.π.).
11.- Ισχύει το πρόγραμμα καθαρισμού των δημοτικών κτηρίων με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό και των καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Βόλου, που παραμένουν κλειστές και επιβάλλεται η παρουσία καθαριστριών στις υπηρεσίες, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους, όσον και μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας
τους, για τον συστηματικό καθαρισμό των χώρων. Οι καθαρίστριες των σχολείων οφείλουν να χρησιμοποιούν τα είδη ατομικής προστασίας που τους έχουν παραχωρηθεί για τη συνήθη απασχόλησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου, το σύνολο δε του προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων θα φέρει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας .
Ειδικά για τις καθαρίστριες που απασχολούνται στη καθαριότητα Λυκείων, θα επανέλθουν στα σχολεία όπου είναι τοποθετημένες από την Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, προκειμένου να προετοιμάσουν τις σχολικές αίθουσες στο πλαίσιο της επανέναρξης των μαθημάτων από 11-5-2020.
Για τις καθαρίστριες που απασχολούνται στις λοιπές σχολικές μονάδες, η επιστροφή στα σχολεία θα πραγματοποιείται κατά την ημέρα Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας, από την εβδομάδα επανέναρξης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ανάλογα με τον κυβερνητικό προγραμματισμό, για την προετοιμασία των σχολείων ευθύνης τους.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου.
Εσωτερική διανομή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
- κ. κ. Αντιδημάρχους
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή
- Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή
Τμήματα και Γραφεία του Δήμου


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ